Pregled nadležnosti organizacijskih jedinica GPBiH za zahtjeve za izdavanje pogranične propusnice

Terenski uredNaziv Jedinice granične policije (sjedište)OPĆINASPISAK NASELJENIH MJESTA NA GRANICI SA REPUBLIKOM HRVATSKOM (DODATAK "B" SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU)Granični prijelazi sa BiH/RH strane i prijelazna mjesta*AdresaKontakt-telefon
TERENSKI URED SJEVEROISTOK BIJELJINA Bijeljina Bukovica Donja, Crnjelovo Donje, Crnjelovo Gornje, Dragaljevac Donji i Ostojićevo
BRČKO (Brčko) Brčko Brčko, Breznik, Brezovo Polje, Brezovo Polje Selo, Brod, Čađavac, Donji Rahić, Gorice, Grbavica, Gredice, Krepšić, Marković Polje, Omerbegovača, Popovo polje, Potočari, Sandići, Slijepčevići, Stanovi, Trnjaci, Vukšić Donji MGP Brčko - Gunja Lučka bb, 76000 Brčko 00387 49 235-960
GP za željeznički saobr. Brčko - Drenovci
ORAŠJE (Orašje) Orašje Bukova Greda, Donja Mahala, Jenjić Kopanice, Kostrč, Lepenica, Matići, Orašje, Tolisa, Ugljara, Vidovice MGP Orašje - Županja Magistralni put bb, 00387 31 719-850
Šamac Šamac, Brvnik, Donji Hasić, Novo Selo, Pisari, Škarić, Tišina MGP Šamac - Slavonski Šamac 76270 Orašje 00387 53 622-209
GP za željeznički saobraćaj Šamac - Slavonski Šamac
Tolisa*
BROD (Brod) Odžak Donja Dubica, Donji Svilaj, Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Novi Grad, Osječak, Posavska Mahala, Prud, Vojskova, Vrbovac MGP Brod - Slavonski Brod Krajiških brigada bb,
Brod Donja Barica, Brod, Brisnica Mala, Brisnica Velika, Donji Klakar, Gornji Klakar, Donje Kolibe, Gornje Kolibe, Korače, Kričanovo, Liješće, Donja Močila, Gornja Močila, Novo Selo, Sijekovac, Unka, Vinska, Donja Vrela GP za pog. saobr. Donji Svilaj - Svilaj 74450 Brod 00387 53 622-206
Derventa Begluci, Bijelo Brdo, Dubočac, Kostreš, Kuljenovci, Miškovci, Pjevalovac, Trstenci
TERENSKI URED SJEVEROZAPAD GRADIŠKA GRADIŠKA (Gradiška) Srbac Bajinici, Bardača, Kobaš, Brusnik, Dugo polje, Gaj, Glamočani, Inađol, Kaoci, Korovi, Nova Ves, Resavac, Seferovci, Sitneši, Srbac, Vlaknica, Selo Srbac, Mali Sitneši, Donja Lepenica, Gornja Lepenica, Donji Srđevići, Dornji Srđevići, Povelići, Prijebljezi, Crnaja, Brezovljani, Nožičko, Stari Martinac, Selište, Ćukali, Ilićani, Razboj Župski, Kukulje, Lilić, Razboj Ljevčanski, Donji Kladari, Gornji Kladari MGP Gradiška - Stara Gradiška Međunarodni granični prijelaz Gradiška, Prvog krajiškog korpusa 2, 78400 Gradiška 00387 51 825-614
Gradiška Bistrica, Bok Jankovac, Gradiška, Breštovčina, Bukovac, Čatrnja, Donja Dolina, Gašnica, Gornja Dolina, Gornja Lipovača, Greda, Kozinci, Krušik, Laminici Brezici, Laminici Dubrave, Laminici Jaružani, Laminici Sređani, Liskovac, Mačkovac, Mokrice, Novo Selo, Orahova, Orubica, Vrbaška, Žeravice MGP Gradina - Jasenovac 00387 51 825-631
Kozarska Dubica Babinac, Bačvani, Kozarska Dubica, Demirovac, Dizdarlije, Donja Slabinja, Draksenić, Gradina Donja, Hadžibajir, Jasenje, Johova, Jošik, Klekovci, Komlenac, Međeđa, Mrazovci, Novoselci, Parnice, Pobrđani, Sključani, Suvaja, Ševarlije, Tuključani, Verija, Vrioci GP za pog. saobr. Dubica - Hrvatska Dubica
DOBRLJIN (Novi Grad) Novi Grad Blatna, Kostajnica, Cerovica, Crna Rijeka, Čađavica Donja, Čađavica Gornja, Čađavica Srednja, Dobrljin, Donje Vodičevo, Donji Rakani, Gornje Vodičevo, Gornji Rakani, Grdanovac, Gumnjani, Kuljani, Mala Žuljevica, Maslovare, Matavazi, Mazić, Mrakodol, Novi Grad, Petrinja, Poljavnice, Ravnice, Rudice, Tavija, Velika Žuljevica MGP Kostajnica - Hrvatska Kostajnica Ulica Kralja Petra I Oslobodioca, 79220 Novi Grad 00387 52 721-200
Krupa na Uni Banjanu, Baštra, Ivanjska MGP Novi Grad - Dvor

GP za željeznički saobr. Dobrljin - Volinja

Ivanjska*

VELIKA KLADUŠA (Velika Kladuša) Velika Kladuša Bosanska Bojna, Bukovlje, Donja Vidovska, Elezovići, Glavica, Glinica, Gornja Vidovska, Grabovac, Gradina, Grahovo, Johovica, Kudići, Miljkovići, Nepeke, Podzvizd, Poljana, Polje, Ponikve, Rajnovac, Stabandža, Šiljkovača, Šmrekovac, Trn, Trnovi, Velika Kladuša, Vrnograč, Zagrad, Zborište, Mala Kladuša, Slapnica, Crvarevac, Kumarica MGP Velika Kladuša - Maljevac Međunarodni granični prijelaz Velika Kladuša - Maljevac 00387 37 775-070
Cazin Bukovica, Crnaja, Čehići, Hadžin Potok, Krivaja, Mutnik, Pjanići, Rujnica, Šturlić, Šturlićka Platnica, Tržac, Tržačka Platnica,Tržačka raštela, Urga, Liskovac, Čajići, Rajak GP za pog. saobr. Plazikur - Gejkovac 77230 Velika Kladuša 00387 37 776-554
GP za pog. saobr. Zagrad - Pašin potok
GP za pog. pomet Hadžin Potok - Bogovolja
GP za pog. promet Tržačka Raštela - Kordunski ljeskovac
Izvor Svetinja*
Perakov most*
Šmrekovac*
Jurčevića most*
Donji Stipetići I*
Donji Stipetići II*
Donji Stipetići III*
Rašetin zid I *
Rašetin zid II*
Katići *
Hrastova kosa*
Johovica (Komesarac)*
Jažve*
Šturlić (Kordun)*
Šturlić (Kordun I)*
TERENSKI URED ZAPAD BOSANSKO GRAHOVO IZAČIĆ (Bihać) Bihać Baljevac, Bihać, Bugar, Čukovi, Doljani, Donja Gata, Izačić, Kalati, Klisa, Klokot, Kulen-Vakuf, Lohovo, Lohovska Brda, Mala Peća, Mali Skočaj, Međudražje, Muslići, Orošac, Ostrovica, Papari, Praščijak, Prnjavor, Račić, Rajinovci, Ripač, Turija, Velika Gata, Veliki Skočaj, Veliki Stijenjani, Vikići, Vrsta, Zavalje, Zlopoljac, Bosanski Osredci, Gornji Tiškovac, Mali Cvijetnić, Malo Očijevo, Martin Brod, Očigrije, Palučci, Trubar, Veliki Cvijetnić, Veliko Očijevo, Boboljusci, Hrnjadi MGP Izačić - Ličko Petrovo Selo Međunarodni granični prijelaz Izačić, 77000 Bihać 00387 37 318 -522
MGP Ripač - Užljebić
STRMICA (Bosansko Grahovo) Bosansko Grahovo Bosansko Grahovo, Donji Kazanci, Donji Tiškovac, Duler, Mračaj, Pečenci, Stožišta, Ugarci, Uništa, Zaseok, Krnete, Resanovci MGP Strmica - Strmica Vojislava Ivetića bb, 80270 Bosansko Grahovo 00387 34 851-014
GP za željeznički saobraćaj Martinbrod - Ličko Dugo Polje
GP za pog. saobr. Kaldrma - Lička Kaldrma
Bosanski Osredci I*
Bosanski Osredci II*
Bosanski Osredci III*
Bosanski Osredci IV*
Veliki Cvijetić*
Trubar*
Kaldrma*
Okruglica*
Risovac*
Uništa*
Martin Brod*
KAMENSKO (Tomislav-Grad) Livno Čaprazlije, Čuklić, Ćosanlije, Donji Rujani, Gornji Rujani, Gubin, Lipa, Lištani, Odžak, Orguz, Podgradina, Prolog, Provo, Tribić, Vržela MGP Kamensko - Kamensko Međunarodni granični prijelaz Kamensko, 80245 Tomislav-grad 00387 34 356-240
Tomislav-Grad Gornja Prisika, Kazaginac, Liskovača, Mijakovo Plje, Pasić, Rašeljke, Renići, Rošnjače, Vinica, Zaljut MGP Prisika - Aržano
GP za pog. saobr. Vaganj - Bili Brig
GP za pog. promet Vinica - Aržano Pazar
GP za pog. promet Subašići - Dvorine
Babići I*
Babići II*
GORICA (Grude) Posušje Batin, Čitluk, Gradac, Osoje, Podbila, Posušje, Vinjani, Zavelim, Vir, Zagorje MGP Gorica - Vinjani Donji Hrvatskih branitelja 18, 88340 Grude 00387 39 660-714
Grude Drinovci, Gorica, Jabuka, Puteševica, Sovići MGP Osoje - Vinjani Gornji
GP za pog. saobr. Vir - Cera
GP za pog. saobr. Čitluk - Jovića Most
GP za pog. promet Drinovci - Sebišna
GP za pog. saobr. Drinovačko Brdo - Slivno
Podzavelim*
Podbila/Zavelim*
Kadim*
Veliki Galići I*
Barišića polje I*
Vinjani I*
Vinjani II*
Crnogorci*
Mitri*
Osoje I*
Oštruljevine*
Gizeljevac*
Zmijina Gomila I*
Zmijina Gomila II *
Rakitovac*
Jabuka*
TERENSKI URED JUG ČAPLJINA DOLJANI (Čapljina) Ljubuški Crveni Grm, Grab, Grabovnik, Greda, Hardomilje, Hrašljani, Humac, Kašče, Lisice, Orahovlje, Otok, Stubica, Teskera, Vašarovići, Veljaci, Vitina, Vojnići, Zvirići, Bijača, Vitaljina, Žabar, Prolog, Klobuk, Šipovača, Dole MGP Bijača - Nova Sela Zgoni bb , 88300 Čapljina 00387 36 811-038
Čapljina Crnići, Doljani, Dračevo, Gabela, Gorica, Grabovina, Jasenica, Sjekose, Višići, Krupa, Gabela Polje, Čeljevo, Struge MGP Doljani - Metković
MGP Zvirići - Prud
MGP Crveni Grm - Mali Prolog
MGP Orahovlje - Orah
GP za željeznički saobraćaj Čapljina - Metković
GP za pog. saobraćaj Prolog - Podprolog
GP za pog. saobraćaj Gabela Polje - Gabela
GP za pog. saobraćaj Unka - Unka
Donje Krašće*
Prolog*
Gabela*
Crnići*
NEUM (Neum) Neum Babin Do, Borut, Bestica, Cerovo, Dobri Do, Dobrovo, Donji Zelenikovac, Dubravica, Duži, Glumina, Gradac, Hotonj Hutovski, Kiševo, Moševići, Neum, Previš, Žukovica, Batkovići, Broćanac, Brštanica, Cerovica, Crnoglav, Dračevice, Donji Drijen, Gornji Drijen, Gornji Zelenikovac, Grabovica, Gornje Hrasno, Hutovo, Hrasno, Ilino Polje, Jazine, Kolojanj, Međugorje, Međuljuće, Mramor, Nerađe, Podžablje, Prapratnica, Potkula, Osječanica, Oskorušica, Rabrani, Radež, Radetići, Vinine, Vodeni Do, Vlaka, Vranjevo Selo, Žukovača, Rep MGP Neum I - Klek Put Svetog Ante bb , 88390 Neum 00387 36 885-212
MGP Neum II - Zaton Doli
GP za pog. saobraćaj Radež - Vukov Klanac
GP za pog. promet Duži - Imotica
Duži*
TREBINJE (Trebinje) Ravno Belenići, Bobovišta, Cicrina, Čopice, Glavska, Golubinac, Grebci, Ivanica, Kaluđerovići, Kijev Do, Kutina, Nevada, orah, Orahov Do, Podosoje, Prosjek, Slavogostići, Slivnica Bobani, Slivnica Površ, Sparožići, Ščenica Bobani, Trebimlja, Uskoplje, Vlaka, Začula, Zagradinje, Zaplanik, Vukovići, Trnčina, Turkovići MGP Ivanica - Brgat Vojvode Stepe Stepanovića bb (Kasarna „Luka Vukalović“), 89101 Trebinje 00387 59 272-530
Trebinje Baonine, Grab, Kunja Glavica, Lapja, Lušnica, Ljubovo, Mrnjići, Ograde, Podštirovnik, Poljice Čičevo, Tuli, Ubla, Velja Gora, Zgonjevo, Kožen Do, Jablan Do, Uvijeća, Kremeni Do, Sedlari, Grmljani, Mareva Ljut MGP Trebimlja - Čepikuće
GP za pog. saobraćaj Orahov Do - Slano
Trnovica*
Kalađurđevići i Grebci*
Diplomatsko- konzularno predstavništvo BiH u Zagrebu Ilica 44, PP 27, 10001 Zagreb, Hrvatska 00385 1 4819420

MGP – Granični prijelazi za međunarodni drumski saobraćaj

GP za pog. saobraćaj – stalni prijelazi za pogranični saobraćaj

* prijelazno mjesto

Dodatak A Sporazum BiH HR o pogranicnom saobracaju

Dodatak B Sporazum BiH HR o pogranicnom saobracaju