Dragan Kulić, crtice iz biografije

Glavni inspektor Dragan Kulić, na poziciju pomoćnika direktora za organizaciju i operacije, raspoređen je Rješenjem direktora GPBiH, 1. maja 2019. godine.


Dragan Kulić,
pomoćnik direktora za
organizaciju i operacije

Dragan Kulić rođen je 1966. godine u Bijeljini. Policijsko obrazovanje je stekao na Višoj školi unutrašnjih poslova u Beogradu 1991. godine. Fakultet civilne odbrane završio je na Univerzitetu u Beogradu, a magistarske studije na Pravnom fakultetu Slobomir P Univerziteta u Bijeljini i stekao zvanje magistra pravnih nauka.

U policijskim organima je od 1995. godine, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, u kojima je obavljao poslove rukovođenja organizacionim jedinicama policije na lokalnom, regionalnom i centralnom nivou:
2019. – Pomoćnik direktora za organizaciju i operacije
2015. – 2019. – Načelnik Terenskog ureda Sjeveroistok – Bijeljina
2013. – 2015. – Načelnik Ureda za obuku i usavršavanje – Sarajevo
2012. – 2013. – Načelnik Terenskog ureda Sjeveroistok – Bijeljina
2011. – 2012. – Načelnik Centra za obuku – Sarajevo
2010. – 2011. – Savjetnik direktora – Sarajevo
2007. – 2010. – Šef operativnog centra – Sarajevo
2006. – 2007. – Pomoćnik komandira u Jedinici GPBiH – Zvornik
2002. – 2006. – Načelnik Terenskog ureda Sjeveroistok – Bijeljina
1995. – 2002. – Komandir policijske stanice – Ugljevik
Pored profesionalnog radnog iskustva, učesnik je naučno-stručnih konferencija i savjetovanja te autor 20 stručnih radova iz krivičnopravne i kriminalističko-policijske oblasti, koji su objavljeni u zbornicima radova i stručnim publikacijama u BiH i van BiH.
Za postignute rezultate u radu, dodijeljena mu je Zlatna policijska značka, a organizaciona jedinica, kojom je rukovodio, nagrađena je Zastavom Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Oženjen je i otac dvoje djece.

KONTAKT