Organizacija

Granična policija Bosne i Hercegovine strukturirana je u cilju osiguravanja koordinacije svih aktivnosti na centralnom, regionalnom i mjesnom nivou.

 Organigram

Organigram Granične policije BiH

Na centralnom nivou su: Kabinet direktora, Uprava za operacije, Uprava za administraciju, Ured za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu, Ured za strateško planiranje i evropske integracije, Centralni istražni ured, Ured za obuku i usavršavanje i Ured za internu reviziju. Glavni ured se sastoji od: Uprave za operacije, Uprave za administraciju, Ureda za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu, Ureda za strateško planiranje i evropske integracije, Ureda za obuku i usavršavanje te Zajedničkog centra za analizu rizika (kao unutrašnja organizacijska jedinica).

Kabinet direktora

Osnovna je organizacijska jedinica na centralnom nivou i čini cjelinu za obavljanje poslova koji su neposredno u vezi s radom direktora i zamjenika direktora. Kabinet direktora brine se o dokumentima i materijalima koji se dostavljaju direktoru, obavlja protokolarne poslove, ostvaruje saradnju sa organima BiH, organima uprave entiteta i Brčko Distrikta i drugim organizacijama, izrađuje kompleksne analize, izvještaje, stručne materijale, obavlja poslove odnosa s javnošću, prevođenja, lektoriranja, kao i druge poslove iz djelokruga Kabineta.

Ovom organizacijskom jedinicom rukovodi načelnik Kabineta direktora. U Kabinetu direktora rade i savjetnici direktora.

MANJEVIŠE DETALJA

Uprava za operacije

Osnovana je na centralnom nivou i osigurava zakonito, pravilno i pravovremeno provođenje zakonskih i drugih propisa koji se odnose na graničnu kontrolu i sigurnost aerodroma u cilju sprečavanja i otkrivanja nedozvoljenih radnji usmjerenih na povredu granice.

U tom cilju Uprava za operacije koordinira rad odsjeka u okviru Uprave i preventivni rad terenskih ureda i jedinica, prati, nadzire i usmjerava aktivnosti u graničnim operacijama, te priprema i izrađuje metodiku i taktiku postupanja prema procedurama u obavljanju granične kontrole i kontrole saobraćaja na graničnim prijelazima i sigurnosti aerodroma, uspostavlja i održava telekomunikacijski i informatički sistem, objavljuje potrage za osobama, vodi statističke i operativne evidencije, kao i druge poslove koji su u nadležnosti Uprave. U sastavu Uprave za operacije su Odsjek za granične provjere, Odsjek za nadzor granice i sigurnost aerodroma, Odsjek za međunarodnu saradnju, Odsjek za informatiku, Odsjek za komunikacije, kao i Operativni centar koji je 24 sata dostupan građanima posredstvom info-linije, relevantnim institucijama kojima su potrebne informacije o stanju na graničnim prijelazima i ostalim pitanjima u vezi s našim aktivnostima. Operativni centar redovno razmjenjuje informacije sa Operativno-komunikacijskim centrom BiH - 112 koji djeluje u sklopu Ministarstva sigurnosti BiH.

 • veljko lazic

  Načelnik Uprave za operacije, glavni inspektor

  Veljko Lazić

MANJEVIŠE DETALJA

Uprava za administraciju

Organizacijska je jedinica na centralnom nivou i sastoji se od četiri odsjeka: Odsjek za pravne poslove i pisarnicu, Odsjek za kadrovske poslove, Odsjek za finansijske poslove i Odsjek za poslove nabavke i logistike.

Osim pripreme prijedloga budžeta i potrebnih finansijskih sredstava za rad GPBiH, obavljanja računovodstveno-finansijskih poslova uz provedbu zakonite isplate i naplate svih obaveza i potraživanja GPBiH, provodi sve zakonske procedure u vezi s nabavkom robe, usluga, radovima i zaključivanjem svih vrsta ugovora za potrebe GPBiH osiguravajući pri tome efikasnost, transparentnost, nepristrasnost i jednak odnos prema svim stranama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, obavlja kadrovske i personalne poslove, poslove pisarnice i arhive, pruža pomoć pri izradi zakona i drugih propisa iz nadležnosti GPBiH i daje stručna objašnjenja u cilju jedinstvenog provođenja i pravilne primjene zakonske legislative.

MANJEVIŠE DETALJA

Ured za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu

Zadužen je za uspostavljanje profesionalnih standarda, praćenje primjene Etičkog kodeksa policijskih službenika Granične policije BiH, obavlja poslove unutrašnjih istraga, revizije i inspekcije rada u našim organizacijskim jedinicama, podnosi i zastupa disciplinske zahtjeve u postupcima pred Disciplinskom komisijom GPBiH, prati i provodi aktivnosti iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka.

Također, među prioritetima su i razvijanje metoda i instrumenata u borbi protiv korupcije u vlastitim redovima. Među poslovima i zadacima Ureda za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu su i primanje predstavki i žalbi na rad i postupke pripadnika Granične policije. Ovaj Ured uspostavio je dobru saradnju sa Odborom za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, tužilaštvima i sudovima, te drugim agencijama za provođenje zakona u BiH.

 • Vladimir Popović

  Načelnik Ureda za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu, glavni inspektor

  Vladimir Popović

MANJEVIŠE DETALJA

Ured za strateško planiranje i evropske integracije

U saradnji sa ostalim organizacijskim jedinicama GPBiH, izrađuje strateške planove razvoja i rada GPBiH na osnovu utvrđene politike i smjernica Ministarstva sigurnosti i GPBiH, izrađuje godišnji program rada, analizira, objedinjuje i povezuje izvještaje o radu organizacijskih jedinica u jedinstven izvještaj o radu GPBiH, prati izradu i realizaciju određenih operativnih i taktičkih planova i svakodnevnih aktivnosti u kontekstu usvojenih strateških planova i predlaže aktivnosti i mjere na njihovom usklađivanju, izrađuje i stalno unapređuje sistem planiranja i praćenja realizacije usvojenih planova GPBiH i u tom smjeru obučava zaposlene i nosioce planiranja.

Uz ovo, neposredno poduzima aktivnosti u oblasti efikasne unutrašnje koordinacije procesa evropskih integracija iz nadležnosti GPBiH te neposredno poduzima i koordinira aktivnosti na usklađivanju propisa iz nadležnosti GPBiH sa acquisom.

  • Naim Pidro

   Načelnik Ureda za strategijsko planiranje i europske integracije, glavni inspektor

   Arman Midžić

MANJEVIŠE DETALJA

Centralni istražni ured

Ovaj ured radi na sprečavanju, otkrivanju i istraživanju krivičnih djela usmjerenih protiv sigurnosti državne granice ili protiv izvršenja poslova i zadataka iz nadležnosti GPBiH.

Ova organizacijska jedinica prikuplja i obrađuje obavještajne podatke u vezi s navedenim krivičnim djelima, prati i analizira stanje organiziranog kriminala i sačinjava strateške analize i procjenu rizika u vezi sa istim; prikuplja informacije, obavještenja i druge podatke u vezi sa organiziranim kriminalom, neposredno provodi složene policijske istrage i provodi posebne istražne radnje u skladu sa zakonom, forenziku kompjuterskih sistema, telefonskih aparata, SIM kartica i ostalih digitalnih nosača podataka, uključujući i administrativne poslove te koordinira rad odsjeka i jedinica u okviru CIU-a.

 • Adnan Kosovac

  Adnan Kosovac

  Načelnik Centralnog istražnog ureda, glavni inspektor

MANJEVIŠE DETALJA

Ured za obuku i usavršavanje

Poduzima aktivnosti na planiranju, organiziranju i realizaciji usavršavanja i obučavanja policijskih službenika GPBiH, realizuje programe obuke policijskih službenika koji su u okviru opisa radnog mjesta usmjereni na kvalitetnije i efikasnije izvršavanje poslova i radnih zadataka, ostvaruje neposrednu saradnju sa Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, prati stanje u oblasti obuke i stručnog usavršavanja i predlaže odgovarajuće aktivnosti u skladu sa utvrđenim programom obuke, pruža podršku psihologa, učestvuje u organiziranju i realiziranju kurseva, seminara i savjetovanja u kojima učestvuje GPBiH te vodi evidencije o obavljenim obukama i stručnim usavršavanjima.

 • Predrag Radojčić

  Načelnik Ureda za obuku i usavršavanje, glavni inspektor

  Slobodan Krstić

MANJEVIŠE DETALJA

Ured za internu reviziju

U skladu sa Zakonom o internoj reviziji institucija BiH i Odlukom o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH, radi internu reviziju Granične policije BiH, strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje revizije; testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija, izvještavanje o rezultatima provedenih postupaka interne revizije, sačinjavanje preporuka u cilju poboljšanja rada i aktivnosti, praćenje implementacije preporuka interne revizije od rukovodstva Granične policije BiH i druge poslove koji prema zakonima i drugim propisima spadaju u nadležnost ovog ureda.

MANJEVIŠE DETALJA

Zajednički centar za analizu rizika

Ovaj centar obavlja poslove prikupljanja, obrade i analize informacija i podataka koji se odnose na zaštitu granice i kontrolu saobraćaja osoba, prevoznih sredstava i robe preko državne granice, prati i analizira stanje pojavnih oblika prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija, te pravovremeno obavještava nadležne organizacijske jedinice ili nadležne službe o svim događajima i pojavama koje ugrožavaju ili mogu ugroziti sigurnost i zaštitu granice i predlaže mjere za poduzimanje aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju istih.

Također, izrađuje analitičke dokumente kao što su: procjena rizika, upravljanje rizikom, obavještavanje o riziku, analiza trenda, simulacije situacije ili procesa, izvještaje o procjeni rizika i drugih dokumenata te ostvaruje neposrednu saradnju, objedinjava i koordinira rad lokalnih centara za analizu rizika uspostavljenih u okviru organa uključenih u rad Zajedničkog centra za analizu (Granična policija BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Ured za veterinarstvo, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja i Služba za poslove sa strancima BiH).

MANJEVIŠE DETALJA