ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI
štampana verzija dokumentapošaljite link na dokument
 

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. juna 2009. godine, i na 30. sjednici Doma naroda, održanoj 15. juna 2009. godine, usvojila je 

ZAKON 

O  GRANIČNOJ KONTROLI 

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE 

Član 1.
(Predmet) 

Ovim zakonom uređuju se: granična kontrola i prelazak državne granice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: državna granica), granični prijelazi, granična linija, zaštitno područje, prijenos i kontrola prijenosa oružja i municije preko državne granice, međunarodna granična policijska saradnja, prikupljanje podataka i vođenje evidencija, te druga pitanja koja su u vezi s graničnom kontrolom. 

Član 2.
(Granična kontrola) 

(1)    Granična kontrola obavlja se radi: 

a)    osiguranja nepovredivosti državne granice; 

b)    zaštite života i zdravlja ljudi; 

c)    sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja, te otkrivanja i pronalaska njihovih počinilaca; 

d)    sprečavanja nezakonitih prekograničnih migracija i 

e)    sprečavanja i otkrivanja drugih opasnosti za javnu sigurnost, pravni poredak i nacionalnu sigurnost. 

(2)    Odredbe ovog zakona ne utiču na odgovornost organa vlasti, a posebno Granične policije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: GPBiH) koju imaju prema zakonima u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH) i prema Konvenciji o statusu izbjeglica iz 1951. godine i njenom Protokolu iz 1967. godine. GPBiH je dužna poštivati princip zabrane vraćanja i zabrane sankcioniranja zbog nezakonitog ulaska ili prisustva u zemlji lica koja traže azil ili drugi vid međunarodne zaštite i izbjeglica, kako je propisano Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu. 

Član 3.
(Definicije) 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje: 

a)    Granična linija je linija koja razgraničava teritoriju BiH od teritorije susjednih država na kopnu, moru, rijekama i jezerima, utvrđena u skladu s međunarodnim ugovorom. 

b)    Državna granica je zamišljena ravan koja okomito prolazi graničnom linijom kao i na području graničnih prijelaza na zračnim, morskim i riječnim lukama i željezničkim stanicama, preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj. 

c)    Granični pojas je područje koje se prostire do 10 kilometara od granične linije u dubinu teritorije BiH. 

d)    Zaštitno područje je pojas koji se prostire do 300 metara od granične linije u dubinu teritorije BiH. 

e)    Granični prijelaz je mjesto određeno za prelazak državne granice u drumskom, željezničkom, zračnom, pomorskom i riječnom saobraćaju. 

f)    Granična kontrola je djelatnost koja se provodi na granici i koja se preduzima u slučaju namjeravanog prelaska ili neposredno nakon obavljenog prelaska državne granice, a koja se sastoji od graničnih provjera i nadzora granice. 

g)    Granične provjere su radnje koje se provode na graničnim prijelazima kojima se osigurava da se licima, uključujući njihova prijevozna sredstva i predmete u njihovom posjedu, može odobriti ulazak na teritoriju BiH ili izlazak s teritorije BiH. 

h)    Nadzor granice je primjena radnji i postupaka između graničnih prijelaza i na graničnim prijelazima izvan utvrđenog radnog vremena, a kojim se sprečava izbjegavanje graničnih provjera. 

i)    Operater je: 

1)    pravno lice koje je vlasnik ili korisnik zračne luke (operater zračne luke); 

2)    lučka uprava morske luke i luke unutrašnjih voda, koje upravljaju lučkim područjem; 

3)    pravno lice koje brine o željezničkom saobraćaju, odnosno željezničkim stabilnim postrojenjima; 

4)    pravno lice koje upravlja graničnim prijelazom. 

j)    Carinski službenik je zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: UIO). 

k)    Granično odobrenje je dozvola za prelazak državne granice izvan graničnog prijelaza, izvan utvrđenog načina prelaska državne granice ili izvan utvrđenog radnog vremena graničnog prijelaza. 

l)    Oružjem i municijom smatraju se one vrste oružja i municije čija je nabavka, držanje i nošenje regulirano važećim zakonima u BiH. 

m)    Inspekcijska kontrola podrazumijeva graničnu kontrolu robe koju, u skladu sa zakonskim nadležnostima, obavljaju granične veterinarske, fitosanitarne, sanitarne i tržišne inspekcije. 

POGLAVLJE II. GRANIČNA KONTROLA I ORGANI NADLEŽNI ZA GRANIČNU KONTROLU 

Član 4.
(Organ koji obavlja graničnu kontrolu) 

(1)    Granična kontrola je u nadležnosti GPBiH. 

(2)    Poslove granične kontrole obavljaju policijski službenici GPBiH. 

(3)    Pri obavljanju poslova granične kontrole policijski službenici GPBiH primjenjuju važeće propise i ovlaštenja propisana zakonima. 

(4)    U obavljanju poslova granične kontrole GPBiH sarađuje s drugim državnim organima u BiH. 

Član 5.
(Princip srazmjernosti i princip nediskriminacije) 

(1)    Policijski službenici GPBiH, pri obavljanju poslova granične kontrole, primjenjuju samo ona ovlaštenja kojima su pojedinci ili zajednica najmanje pogođeni, a kojima se može ostvariti zakonom određen cilj. 

(2)    Primjena ovlaštenja ne smije prouzrokovati štetu koja bi mogla biti očito nesrazmjerna njihovoj namjeni i predviđenom cilju. 

(3)    Propisana ovlaštenja primjenjuju se samo dok se ne ostvari cilj zbog kojeg se primjenjuju ili do trenutka kada se pokaže da se primjenom tih ovlaštenja cilj ne može ostvariti. 

(4)    Policijski službenici GPBiH će, tokom obavljanja svojih dužnosti, u potpunosti poštivati ljudsko dostojanstvo, te neće diskriminirati lica na osnovu spola, rase ili etničkog porijekla, religije ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. 

Član 6.
(Obavljanje i omogućavanje granične kontrole) 

(1)    Policijski službenici GPBiH ovlašteni su da upotrebljavaju tehnička sredstva, službene pse i druge službene životinje za obavljanje granične kontrole, te postavljaju prepreke kojima se onemogućava nezakonito prelaženje državne granice. 

(2)    Vlasnici ili posjednici zemljišta dužni su omogućiti slobodan prolaz za nesmetano obavljanje granične kontrole, postavljanja i održavanja propisanih oznaka područja graničnog prijelaza iz člana 18. ovog zakona, postavljanja konstrukcije neophodne za instaliranje opreme za nadzor granice duž državne granice, kao i graničnih i drugih oznaka uz granicu iz čl. 38. i 39. ovog zakona. 

(3)    Policijski službenici GPBiH, kada je to nužno za uspješno obavljanje granične kontrole, mogu se kretati u graničnom pojasu nezavisno od odredbi drugih propisa i od volje vlasnika ili posjednika zemljišta. 

POGLAVLJE III. PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE, GRANIČNI PRIJELAZI I GRANIČNA ODOBRENJA 

Član 7.
(Prelazak državne granice) 

(1)    Prelazak državne granice je svako kretanje lica preko državne granice. 

(2)    Državna granica smije se prelaziti samo na graničnim prijelazima, u vrijeme i na način koji je u skladu s namjenom graničnih prijelaza i sa ispravama propisanim za prelazak državne granice. 

(3)    Izuzetno, u slučaju više sile ili elementarnih nepogoda širih razmjera, državna granica se može preći bilo kad i na bilo kojem mjestu. 

(4)    Lica koja su prešla državnu granicu iz razloga propisanih stavom (3) ovog člana moraju se bez odgađanja prijaviti u najbližu jedinicu GPBiH i obrazložiti razloge prelaska. 

Član 8.
(Izdavanje graničnog odobrenja) 

(1)    Granično odobrenje izdaje mjesno nadležna jedinica GPBiH, uz prethodno mišljenje UIO. 

(2)    Granično odobrenje izdaje se u slučaju kada je to uređeno međunarodnim ugovorom koji je potpisan između BiH i susjedne države. 

(3)    GPBiH donijet će provedbene propise o: uslovima za izdavanje i poništavanje graničnog odobrenja, načinu i rokovima izdavanja graničnog odobrenja, izgledu obrasca zahtjeva za izdavanje graničnog odobrenja, obliku i sadržaju graničnog odobrenja, te o obavljanju nadzora i statističkog praćenja izdavanja graničnih odobrenja, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Član 9.
(Međunarodni tranzitni saobraćaj) 

(1)    Granična kontrola neće se obavljati u međunarodnom tranzitnom zračnom saobraćaju, nakon slijetanja zrakoplova u zračnu luku, ako putnici ne napuštaju zrakoplov ili se nalaze u prostoru za tranzit putnika na području graničnog prijelaza. 

(2)    Iz sigurnosnih razloga, te ako postoji osnova sumnje o zloupotrebi tranzita na određenim letovima iz stava (1) ovog člana, preduzimaju se odgovarajuće mjere i radnje u skladu s važećim propisima i procedurama, što će biti detaljnije propisano provedbenim propisima koje donosi GPBiH. 

(3)    Odredbe st. (1) i (2) ovog člana se na odgovarajući način primjenjuju na morske luke i luke unutrašnjih voda preko kojih se odvija međunarodni saobraćaj. 

Član 10.
(Određivanje graničnih prijelaza) 

(1)    Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara), na prijedlog nadležnog organa, određuje granične prijelaze, kategoriju graničnih prijelaza kao i vrijeme i način prelaska državne granice. 

(2)    Granični prijelazi sa susjednom državom određuju se u skladu s međunarodnim ugovorom. 

Član 11.
(Vrste graničnih prijelaza) 

(1)    Granični prijelazi mogu biti otvoreni za međunarodni i pogranični saobraćaj. 

(2)    Granični prijelazi za pogranični saobraćaj mogu biti stalni i sezonski. 

(3)    Preko graničnih prijelaza iz stava (2) ovog člana ne može se obavljati promet robe, osim ličnog prtljaga putnika. 

Član 12.
(Privremeni granični prijelaz) 

(1)    Izuzetno, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo sigurnosti), na prijedlog GPBiH, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora), UIO i nadležnog organa susjedne države, može rješenjem odrediti privremeni granični prijelaz, ako je to potrebno za održavanje kratkotrajnih aktivnosti kao što su: 

a)    kulturne, vjerske, naučne, stručne i turističke manifestacije; 

b)    sportske priredbe; 

c)    potreba za preusmjeravanjem saobraćaja; 

d)    aktivnosti koje proizlaze iz međunarodnih ugovora; 

e)    poljoprivredne i privredne aktivnosti. 

(2)    Privremeni granični prijelaz može se odrediti u trajanju do tri mjeseca tokom kalendarske godine, osim u slučaju iz stava (1) tačke e) ovog člana, prema kojem se granični prijelaz može odrediti za vrijeme trajanja tih aktivnosti ili dok postoji opravdan razlog. 

(3)    U rješenju o određivanju privremenog graničnog prijelaza odredit će se vrijeme, način i drugi uslovi prelaska preko državne granice. Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. 

(4)    Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, uz saglasnost Ministarstva finansija i trezora i UIO, donijet će provedbeni propis o određivanju privremenih graničnih prijelaza, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Član 13.
(Ograničenja u pogledu prijenosa robe) 

Na privremenim graničnim prijelazima nije dozvoljeno prenositi robe koje podliježu inspekcijskim kontrolama. 

Član 14.
(Uslovi izgradnje i opremanja graničnog prijelaza) 

(1)    Granični prijelaz mora biti izgrađen i opremljen tako da omogućava efikasno i sigurno obavljanje graničnih provjera, u skladu sa standardima i uslovima koje utvrđuje Vijeće ministara. 

(2)    Ministarstvo sigurnosti daje saglasnost za izgradnju graničnog prijelaza u pogledu ispunjavanja standarda i uslova iz stava (1) ovog člana, uz prethodno pribavljeno mišljenje službi koje su uključene u granične provjere. 

(3)    Vijeće ministara donijet će provedbeni propis o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza iz stava (1) ovog člana, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Član 15.
(Obaveze operatera) 

(1)    Operateri su obavezni na području graničnog prijelaza osigurati prostor i organizaciju kojom se omogućava nesmetano obavljanje graničnih provjera u skladu s odredbama ovog zakona. 

(2)    Operateri zračnih, riječnih i morskih luka, željeznica i drumskih graničnih prijelaza na kojima se obavlja međunarodni saobraćaj osiguravaju prostor koji omogućava da se putnici na međunarodnim letovima, međunarodnim plovnim linijama i međunarodnim željezničkim i drumskim linijama, mogu odvojiti od drugih putnika, kao i prostor za smještaj stranaca koji ne ispunjavaju uslove za ulazak u zemlju u skladu s posebnim zakonom. 

(3)    Troškove uređenja i opremanja graničnih prijelaza u zračnim, riječnim i morskim lukama, željeznici i putevima, snose državni organi na teret budžeta institucija BiH, ako su dio planova razvoja mreže graničnih prijelaza, koje utvrđuje Vijeće ministara, dok troškove uređenja i opremanja ostalih graničnih prijelaza snose operateri. 

(4)    Međusobni odnosi operatera i organa koji obavlja graničnu kontrolu uređuju se ugovorom. 

Član 16.
(Gradnja i postavljanje objekata na području graničnog prijelaza) 

(1)    Gradnja, postavljanje, odnosno promjena namjene objekata na području graničnog prijelaza ne smije ometati obavljanje graničnih provjera i provođenje sigurnosnih mjera na državnoj granici. 

(2)    U postupku realizacije aktivnosti iz stava (1) ovog člana, vlasnik, investitor ili projektant dužan je pribaviti saglasnost GPBiH. 

(3)    Saglasnost iz stava (2) ovog člana neće se dati ako bi objekat, uređaj ili djelatnost ometala obavljanje graničnih provjera i sigurnosnih mjera na državnoj granici. 

Član 17.
(Područje graničnog prijelaza) 

(1)    Području graničnog prijelaza pripada prostor koji je potreban za obavljanje graničnih provjera i drugih graničnih formalnosti, kao i neposredna okolina s objektima koji su potrebni za nesmetano i sigurno odvijanje prometa i obavljanje graničnih provjera te drugih graničnih formalnosti. 

(2)    Područje graničnog prijelaza rješenjem određuje Ministarstvo sigurnosti na prijedlog GPBiH uz prethodno pribavljeno mišljenje UIO. 

(3)    Na zajedničkim lokacijama graničnih prijelaza, područje graničnog prijelaza određuje se u skladu s međunarodnim ugovorom. 

(4)    Uslovi i način određivanja područja graničnih prijelaza uredit će se provedbenim propisom koji će donijeti Ministarstvo sigurnosti, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Član 18.
(Označavanje graničnog prijelaza i njegovog područja) 

(1)    Granični prijelaz i njegovo područje označavaju se propisanim oznakama i drugom saobraćajnom signalizacijom. 

(2)    Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo komunikacija i prometa) postavlja i održava oznake i drugu saobraćajnu signalizaciju iz stava (1) ovog člana, na način da oznake graničnih prijelaza budu jasno vidljive. 

(3)    Izuzetno od stava (2) ovog člana, oznake i drugu saobraćajnu signalizaciju graničnog prijelaza i njegovog područja u zračnim, morskim i riječnim lukama i na željeznici postavlja i održava operater. 

(4)    Ministarstvo komunikacija i prometa donijet će provedbeni propis o obliku i sadržaju oznaka i druge saobraćajne signalizacije kojima se označava granični prijelaz i njegovo područje, kao i o načinu postavljanja tih oznaka i signalizacije, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona. 

Član 19.
(Kretanje i zadržavanje na području graničnog prijelaza) 

(1)    Na području graničnog prijelaza dopušteno je kretanje i zadržavanje samo licima koja namjeravaju preći državnu granicu ili koja su državnu granicu već prešla te se na graničnom prijelazu zadržavaju zbog graničnih provjera, kao i licima koja se na graničnom prijelazu zadržavaju s opravdanim razlogom. 

(2)    Lica koja se nalaze na graničnom prijelazu, odnosno području graničnog prijelaza, mogu se kretati u za to određenom prostoru, te su dužna pridržavati se upozorenja i naredbi policijskih službenika GPBiH koji obavljaju granične provjere. 

Član 20.
(Obaveza pribavljanja dozvole za kretanje i zadržavanje) 

Zaposleni u operateru i druga pravna ili fizička lica dužni su na graničnom prijelazu nositi na vidnom mjestu iskaznicu operatera, drugog pravnog ili fizičkog lica. 

Član 21.
(Obaveze zapovjednika, vođe ili vlasnika plovila) 

(1)    Zapovjednik teretnog ili putničkog broda u međunarodnom saobraćaju, kao i vođa jahte ili brodice namijenjene razonodi ili sportu u međunarodnom prometu, koji uplovi u teritorijalno more BiH, dužan je pristati u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole, osim u slučaju neškodljivog prolaska. 

(2)    Zapovjednik ili vođa plovila iz stava (1) ovog člana, prilikom prelaska državne granice, dužan je predati policijskim službenicima GPBiH spisak članova posade i putnika na plovilu, osim ako je međunarodnim ugovorom u kojem je BiH potpisnica ili drugim propisom drugačije uređeno, te im dati na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice. 

(3)    Zapovjednik ili vođa plovila iz stava (1) ovog člana u međunarodnom saobraćaju, koje je zbog više sile pristalo izvan određenog pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza, dužan je pristajanje bez odgađanja prijaviti najbližoj jedinici GPBiH ili lokalnoj policiji. 

Član 22.
(Odobrenje za krstarenje i zaustavljanje stranih plovila) 

(1)    Strana plovila za razonodu ili sport mogu krstariti i zaustavljati se u obalnom moru BiH, kao i na rijekama gdje se odvija međunarodna plovidba, ako dobiju odobrenje za to. 

(2)    Odobrenje iz stava (1) ovog člana može biti izdato stranom plovilu za razonodu ili sport ako posada tih plovila ispunjava opće uslove za ulazak u BiH, propisane članom 8. stav (2) ovog zakona, a plovilo odgovarajuće dokumente. 

(3)    Odobrenje izdaje najbliža lučka kapetanija, uz saglasnost mjesno nadležne jedinice GPBiH i UIO, nakon uplovljavanja stranog plovila iz stava (1) ovog člana u domaće vode. 

(4)    Odobrenje za strana plovila iz stava (1) ovog člana koja su dopremljena u BiH kopnenim putem izdaje najbliža lučka kapetanija. 

(5)    Odobrenje iz stava (1) ovog člana sadrži karakteristike stranog plovila namijenjenog razonodi ili sportu, podatke o posadi i putnicima tog plovila, kao i rok važenja odobrenja. 

Član 23.
(Privremena zabrana ili ograničenje plovidbe) 

GPBiH može privremeno zabraniti ili ograničiti plovidbu u određenom području rijeke na kojoj se odvija međunarodna plovidba ili obalnog mora, ako to nalažu razlozi sigurnosti granice. 

Član 24.
(Obaveza prijave lica bez isprava) 

(1)    Zapovjednik ili vođa plovila dužan, je nakon pristajanja u luku, prijaviti nadležnoj jedinici GPBiH ili drugoj policijskoj jedinici svako lice koje se nalazi na plovilu bez isprava propisanih za prelazak državne granice kao i lice koje se ukrcalo na plovilo bez odobrenja zapovjednika ili vođe. 

(2)    Zapovjednik ili vođa plovila neće dopustiti da se lice iz stava (1) ovog člana ili lice kojem je ulazak u BiH zabranjen iskrca s plovila u luku, bez odobrenja GPBiH. 

(3)    U slučaju da se lice iz st. (1) i (2) ovog člana iskrca s plovila u luku, bez odobrenja GPBiH, zapovjednik, vođa ili vlasnik plovila dužan je podmiriti troškove boravka i udaljenja tog lica iz BiH. 

Član 25.
(Ukrcaj lica na plovilo izvan graničnog prijelaza) 

(1)    Zapovjednik ili vođa plovila u međunarodnom saobraćaju ne smije obaviti ukrcaj ili iskrcaj lica izvan graničnog prijelaza, osim u slučaju spašavanja lica. 

(2)    Zapovjednik ili vođa plovila u međunarodnom saobraćaju dužan je odmah prijaviti slučaj iz stava (1) ovog člana najbližoj jedinici GPBiH ili drugoj policijskoj jedinici. 

Član 26.
(Odobrenje članu posade za kretanje u mjestu zadržavanja broda) 

(1)    Članu posade stranog broda, koji nema potrebnu vizu za ulazak u BiH, za vrijeme zadržavanja broda na području graničnog prijelaza ili luke, može se izdati odobrenje za kretanje na području mjesta u kojem se nalazi luka. 

(2)    Odobrenje iz stava (1) ovog člana, na zahtjev zapovjednika stranog broda, izdaje nadležna jedinica GPBiH za vrijeme zadržavanja broda, a najduže do 30 dana. 

(3)    GPBiH donijet će provedbeni propis o izgledu, sadržaju i načinu izdavanja i o obrascu odobrenja za kretanje u mjestu zadržavanja broda, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Član 27.
(Obaveze mašinovođe voza i željezničkog prijevoznika u međunarodnom saobraćaju) 

(1)    Mašinovođa voza u međunarodnom saobraćaju neće zaustaviti voz na dijelu pruge između državne granice i graničnog prijelaza, osim kada je to neophodno zbog reguliranja željezničkog saobraćaja ili u slučaju više sile ili ako to zahtijeva nadležni organ. 

(2)    Ako mašinovođa voza u međunarodnom saobraćaju voz koji je ušao u BiH preko državne granice BiH zaustavi na otvorenoj pruzi izvan područja graničnog prijelaza, dužan je preduzeti potrebne mjere u svrhu onemogućavanja napuštanja voza putnicima te o zaustavljanju izvijestiti nadležnu jedinicu GPBiH. 

POGLAVLJE IV. GRANIČNE PROVJERE I NADZOR GRANICE 

Član 28.
(Mjesto obavljanja i troškovi graničnih provjera) 

(1)    Granične provjere obavljaju se na području graničnog prijelaza. 

(2)    Granična provjera može se obaviti i izvan područja graničnog prijelaza u vozovima, zrakoplovima, plovilima ili na drugom mjestu u graničnom pojasu. 

(3)    U slučaju posebnih i opravdanih razloga, granična provjera može se obaviti i na drugom mjestu. 

(4)    Troškove provjera, iz stava (3) ovog člana, snosi stranka, a prema rješenju o visini troškova koje donosi GPBiH. 

(5)    Granična provjera ili dio granične provjere može se obavljati ako je to u skladu s međunarodnim ugovorom i na području druge države. 

(6)    Za granične provjere državljana BiH i stranih državljana mogu se uspostaviti odvojene trake. 

(7)    GPBiH će donijeti provedbeni propis kojim će se detaljnije urediti obavljanje i troškovi graničnih provjera. 

Član 29.
(Obaveza podvrgavanja graničnim provjerama) 

(1)    Lice koje namjerava preći ili je već prešlo graničnu liniju dužno je zaustaviti se i dati na uvid isprave propisane za prelazak državne granice. 

(2)    Lice iz stava (1) ovog člana ne smije napuštanjem područja graničnog prijelaza ili na neki drugi način izbjeći granične provjere. 

(3)    Lice iz st. (1) i (2) ovog člana dužno je policijskom službeniku GPBiH pojasniti sve okolnosti vezane za ispunjavanje uslova za prelazak državne granice i postupati po upozorenjima i naredbama policijskog službenika GPBiH koji obavlja granične provjere. 

Član 30.
(Poslovi graničnih provjera) 

(1)    Poslovi graničnih provjera obuhvataju: 

a)    provjeru lica; 

b)    provjeru stvari i 

c)    provjeru prijevoznog sredstva. 

(2)    Pri obavljaju poslova iz stava (1) ovog člana policijski službenici GPBiH upotrebljavaju odgovarajuća tehnička pomagala, službene pse i druge službene životinje. 

Član 31.
(Provjera lica) 

(1)    Policijski službenik GPBiH, pri obavljaju provjere lica, ovlašten je: 

a)    tražiti na uvid isprave propisane za prelazak državne granice; 

b)    provjeriti putne isprave; 

c)    obaviti provjere s ciljem otkrivanja i sprečavanja prijetnji nacionalnoj i javnoj sigurnosti i pravnom poretku; 

d)    unijeti u isprave propisane za prelazak državne granice podatke o odbijanju ulaska u zemlju i druge relevantne podatke; 

e)    preduzeti mjere i radnje na utvrđivanju identiteta lica metodama i sredstvima kriminalističke tehnike kada postoji sumnja u vjerodostojnost isprave za prelazak državne granice; 

f)    zaustaviti i zadržati lice u vremenu potrebnom za obavljanje granične provjere; 

g)    dati upozorenja i naređenja s ciljem pravilnog, nesmetanog i brzog obavljanja granične provjere; 

h)    obaviti provjeru u potražnim i drugim evidencijama; 

i)    obaviti pregled ili pretraživanje ako na drugi način nije moguće izvršiti provjeru. 

(2)    Licima koje ispunjavaju uslove za prelazak državne granice policijski službenik GPBiH, koji vrši granične provjere, u putnu ispravu utiskuje ulazni ili izlazni štambilj, ako međunarodnim ugovorom ili propisom BiH nije drugačije uređeno. 

(3)    GPBiH će donijeti provedbeni propis o načinu obavljanja graničnih provjera, unosa podataka u putne isprave propisane za prelazak državne granice, podataka o ulasku i izlasku iz zemlje, o odbijanju ulaska u zemlju, kao i drugih relevantnih podataka, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Član 32.
(Provjere stvari i prijevoznog sredstva) 

(1)    Provjera stvari obuhvata pregled predmeta koje lice posjeduje prilikom prelaska državne granice. 

(2)    Policijski službenik GPBiH ovlašten je zahtijevati od lica da pokaže predmete koje ima kod sebe, te obaviti njihov pregled radi pronalaska zabranjenih ili sakrivenih stvari i predmeta čije prenošenje preko državne granice nije dozvoljeno. 

(3)    Provjera prijevoznog sredstva obuhvata unutrašnji i vanjski vizuelni pregled prijevoznog sredstva, pretragu prijevoznog sredstva, provjeru u potražnim evidencijama, te pregled dokumenata izdatih za prijevozno sredstvo. 

(4)    Prijevozno sredstvo prijevoznika u međunarodnom saobraćaju ne smije napustiti mjesto obavljanja granične provjere bez odobrenja GPBiH. 

(5)    U slučaju kada postoji osnova sumnje da lice u prijevoznom sredstvu prevozi skrivena lica, zabranjene predmete ili stvari, koje bi pridonijele utvrđivanju njegovog identiteta ili identiteta drugih putnika, policijski službenik GPBiH može obaviti pretragu prijevoznog sredstva ili dijelova prijevoznog sredstva uključujući i njegovo rastavljanje. 

Član 33.
(Pravo prisustva pri pregledu ili pretrazi) 

Posjednik prijevoznog sredstva ili stvari ima pravo prisustvovati pregledu, odnosno pretrazi. 

Član 34.
(Postupanje u skladu s drugim propisima) 

(1)    Ako policijski službenik GPBiH pri pregledu ili pretrazi lica, stvari ili prijevoznog sredstva nađe predmete koji treba da budu oduzeti prema odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH, odnosno Zakona o prekršajima BiH ili predmete koji su potrebni za vođenje krivičnog ili prekršajnog postupka, nastavlja postupak prema odredbama zakona koji uređuje krivični ili prekršajni postupak. 

(2)    Ako policijski službenik GPBiH pri pregledu ili pretrazi lica, stvari ili prijevoznog sredstva pronađe predmete koji nisu potrebni za provođenje postupaka iz stava (1) ovog člana, ali su u nadležnosti UIO ili drugih državnih organa, pronađene predmete ustupa navedenim organima na daljnje postupanje. 

Član 35.
(Popuštanje u režimu graničnih provjera) 

(1)    Ako iz posebnih razloga nije moguće obaviti granične provjere u potpunosti i kada uprkos tome što su upotrijebljene sve kadrovske i organizacione mogućnosti dođe do neprihvatljivo dugih perioda čekanja na prelazak granice ili drugih većih smetnji u odvijanju saobraćaja preko graničnog prijelaza, policijski službenik GPBiH, nadležan za organizaciju i vođenje graničnih provjera, može privremeno odrediti popuštanje u graničnim provjerama. 

(2)    Policijski službenik GPBiH, odgovoran za organizaciju i vođenje graničnih provjera, određuje prioritetne granične provjere, organizaciju i vrijeme trajanja popuštanja u režimu graničnih provjera. 

(3)    Pri određivanju prioritetnih ciljeva graničnih provjera, provjera ulaska u državu ima prednost pred provjerom izlaska iz države. 

(4)    U slučaju popuštanja režima graničnih provjera, policijski službenik GPBiH koji obavlja granične provjere otisnut će štambilj u putne isprave na ulasku i na izlasku iz države. 

Član 36.
(Ulazak pripadnika stranih službi sigurnosti u BiH) 

(1)    Pripadniku stranih službi sigurnosti može se odobriti ulazak u BiH u uniformi sa službenim kratkim vatrenim oružjem i vozilom koje je označeno njihovim oznakama. 

(2)    Odobrenje za ulazak pripadniku stranih službi sigurnosti iz stava (1) ovog člana na područje BiH izdaje GPBiH uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva sigurnosti, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa interesima BiH. 

(3)    U odobrenju se mogu odrediti posebni uslovi za ulazak. 

(4)    Pripadnici stranih službi sigurnosti iz stava (1) ovog člana, koji su članovi radnih delegacija u službenoj posjeti, smiju ući u BiH, nositi uniformu i službeno naoružanje ako je ono sastavni dio uniforme, i bez posebnog odobrenja ali uz prethodnu pisanu najavu GPBiH. 

(5)    Pripadnici stranih službi sigurnosti koji neposredno štite predstavnike stranih država ili predstavnike međunarodnih organizacija i institucija tokom posjeta BiH, mogu unijeti i nositi službeno kratko vatreno oružje i pripadajuću municiju uz odobrenje GPBiH. 

(6)    Izuzetno, odobrenje iz st. (2) i (5) ovog člana može se izdati i za prelazak preko područja BiH. 

Član 37.
(Nadzor granice) 

(1)    Nadzor granice obavlja GPBiH s ciljem sprečavanja neovlaštenih prelazaka državne granice, suzbijanja prekograničnog kriminala i preduzimanja mjera prema licima koja su prešla državnu granicu na nedozvoljen način. 

(2)    U skladu s postojećim ili predviđenim rizicima i prijetnjama, a s ciljem obavljanja poslova nadzora granice, GPBiH preduzima odgovarajuće mjere i radnje usmjerene na sprečavanje i odvraćanje lica od izbjegavanja provjera na graničnim prijelazima. 

POGLAVLJE V. GRANIČNA LINIJA I ZAŠTITNO PODRUČJE 

Član 38.
(Razgraničavanje, obilježavanje i uređivanje granične linije) 

(1)    Granična linija obilježava se graničnim oznakama. 

(2)    Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine nadležno je za poslove premjera, označavanja, obnove i održavanja graničnih oznaka na uređenoj državnoj granici te pripremu dokumenata o državnoj granici. 

(3)    Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, uspostavlja privremeno tijelo koje će, zajedno s nadležnim tijelima susjednih država, obaviti poslove razgraničavanja i utvrđivanja državne granice, te obaviti pripreme za sklapanje međunarodnih ugovora o državnoj granici. 

(4)    Privremeno tijelo iz stava (3) ovog člana čine predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva sigurnosti, Ministarstva komunikacija i prometa, UIO, GPBiH i organa entiteta i Brčko Distrikta BiH nadležnih za geodetske poslove i premjer. 

(5)    Oštećenje, premještanje ili uništavanje graničnih oznaka nije dozvoljeno. 

(6)    Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Ministarstva sigurnosti, a u skladu s međunarodnim ugovorom u smislu stava (3) ovog člana, donijet će provedbeni propis o izgledu graničnih oznaka i načinu postavljanja tih oznaka na graničnoj liniji, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Član 39.
(Upozoravanje na graničnu liniju) 

(1)    U blizini granične linije, na saobraćajnicama i drugim komunikacijama, postavljaju se posebne natpisne ploče i signalizacija kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji. 

(2)    Posebne natpisne ploče i signalizaciju, na prijedlog GPBiH, nakon premjera nadležne geodetske uprave, postavlja Ministarstvo komunikacija i prometa. 

(3)    Na posebne natpisne ploče i signalizaciju zabranjeno je postavljati druge ploče ili signalizaciju kojima bi se smanjivala vidljivost ploča i signalizacije kojima se upozorava na graničnu liniju. 

(4)    U području graničnog prijelaza i u zaštitnom području nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvih tabli reklamnog ili propagandnog sadržaja, osim saobraćajne signalizacije. 

Član 40.
(Vidljivost granične linije) 

(1)    Za osiguranje vidljivosti granične linije odgovorno je nadležno tijelo Vijeća ministara. 

(2)    Radi vidljivosti granične linije, GPBiH može zabraniti sadnju ili sjetvu određenih vrsta poljoprivrednih kultura, drveća i drugog rastinja uz graničnu liniju. 

(3)    Ako zbog odluke iz stava (2) ovog člana nastupi šteta, pravna i fizička lica kojima je šteta nanesena imaju pravo na naknadu štete. 

Član 41.
(Zabrana djelatnosti uz graničnu liniju) 

(1)    Vijeće ministara, na prijedlog GPBiH, putem Ministarstva sigurnosti, može iz sigurnosnih razloga zabraniti plovidbu, lov, ribolov, prelet letjelica i drugih naprava za letenje, kretanje, zadržavanje i naseljavanje uz graničnu liniju. Zabrana traje dok traju sigurnosni razlozi. 

(2)    Lov u zaštitnom području mora se pismeno najaviti nadležnoj jedinici GPBiH najkasnije 24 sata prije početka lova. 

Član 42.
(Zaštitno područje i uređenje prostora uz granicu) 

(1)    Dubinu zaštitnog područja na dijelovima državne granice utvrđuje GPBiH, na prijedlog mjesno nadležne jedinice GPBiH. 

(2)    U postupku donošenja prostornog plana, kojim se uređuje prostor u zaštitnom području, u skladu s posebnim zakonom, nadležni organ dužan je pribaviti saglasnost Ministarstva sigurnosti. 

(3)    Saglasnost iz stava (2) ovog člana Ministarstvo sigurnosti izdaje na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja GPBiH. 

(4)    Ministarstvo sigurnosti neće izdati saglasnost za donošenje prostornog plana iz stava (2) ovog člana ako bi se dovela u pitanje sigurnost i preglednost državne granice. 

POGLAVLJE VI. GRANIČNI INCIDENT I POVREDA DRŽAVNE GRANICE 

Član 43.
(Granični incident i povreda državne granice) 

Granični incident i povreda državne granice je aktivnost stranih državnih tijela i drugih lica na državnoj granici ili u njenoj neposrednoj blizini, koja nije dopuštena međunarodnim konvencijama, ugovorima ili propisima BiH kao i svako drugo narušavanje nepovredivosti državne granice. 

Član 44.
(Nadležni organi) 

(1)    GPBiH je nadležna za utvrđivanje graničnog incidenta. 

(2)    Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nadležno je za rješavanje graničnog incidenta. 

(3)    Postupak utvrđivanja i rješavanja graničnog incidenta i drugih povreda državne granice propisuje Vijeće ministara provedbenim propisom na prijedlog Ministarstva sigurnosti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Član 45.
(Naknada štete) 

(1)    Ako je graničnim incidentom ili drugom povredom državne granice nastupila materijalna šteta, način obeštećenja utvrđuje se međunarodnim ugovorom. 

(2)    Ako međunarodnim ugovorom nije predviđen način utvrđivanja visine materijalne štete i obeštećenja, dokumentacija koja se odnosi na utvrđivanje materijalne štete i obeštećenja, radi reguliranja obeštećenja, dostavlja se putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. 

Član 46.
(Povreda zračnog prostora) 

Ako je povreda zračnog prostora BiH izvršena skretanjem zrakoplova s odobrenog zračnog ili graničnog koridora, organ nadležan za kontrolu letenja i vođenja zrakoplova, odmah po saznanju da je povreda izvršena, utvrđuje činjenice u vezi s povredom zračnog prostora i o tome obavještava GPBiH. 

POGLAVLJE VII. MEĐUNARODNA GRANIČNA SARADNJA 

Član 47.
(Međunarodna granična policijska saradnja) 

Međunarodna granična policijska saradnja obuhvata djelatnost stranih policijskih službi na državnom području BiH, odnosno djelatnost GPBiH na stranom državnom području, saradnju sa stranim službama sigurnosti i razmjenu policijskog službenika za vezu, u skladu s međunarodnim ugovorom i potpisanim sporazumom o saradnji. 

Član 48.
(Saradnja sa stranim tijelima sigurnosti) 

(1)    U BiH mogu ući ovlašteni policijski i carinski službenici drugih država i zajedno sa službenicima GPBiH i drugih državnih policijskih agencija u BiH kao i službenicima carine BiH, u skladu s međunarodnim ugovorom i potpisanim sporazumom o saradnji, obavljati određene radnje vezane za nadzor državne granice i druge poslove međunarodne policijske i carinske saradnje. 

(2)    Policijski službenici GPBiH i drugih državnih policijskih agencija u BiH mogu, u skladu s međunarodnim ugovorom, u drugim državama obavljati određene radnje i poslove iz stava (1) ovog člana. 

(3)    Pripadnici stranih službi iz stava (1) ovog člana mogu na području BiH bez posebnog odobrenja koristiti vozila sa svojim oznakama, nositi uniformu, kratko lično naoružanje i druga sredstva prisile, ako je to sastavni dio njihove službene uniforme. 

Član 49.
(Policijski službenik GPBiH za vezu) 

U skladu s međunarodnim ugovorom, Vijeće ministara može uputiti policijske službenike GP BiH u inozemstvo radi obavljanja poslova međunarodne policijske saradnje u oblasti graničnih poslova, pri čemu im određuju konkretne zadatke i ovlaštenja. 

POGLAVLJE VIII. PRIJENOS ORUŽJA 

Član 50.
(Obaveza prijavljivanja oružja i municije) 

(1)    Preko državne granice BiH mogu se prenijeti samo one vrste oružja i municije, koje može biti nabavljeno, držano i nošeno u BiH, a prema važećim zakonima BiH. 

(2)    Državljani BiH i strani državljani koji unose ili iznose oružje i municiju u BiH dužni su ga prijaviti policijskim službenicima GPBiH prilikom prelaska državne granice na graničnom prijelazu. 

(3)    Oružje i municija ne mogu se prenositi preko graničnih prijelaza za pogranični promet, ako nije drugačije određeno međunarodnim sporazumom. 

Član 51.
(Odobrenje za prijenos oružja) 

(1)    Za unošenje oružja i municije u BiH potrebno je odobrenje nadležnog organa BiH izdato u skladu s važećim zakonskim propisima. 

(2)    Državljani BiH mogu iznijeti iz BiH oružje za koje posjeduju odgovarajuću dozvolu. 

(3)    Ako prilikom prijenosa oružja i municije lice ne posjeduje odobrenje za nabavku, odnosno dozvolu za držanje i nošenje oružja i municije izdato od nadležnog organa u BiH, policijski službenici GPBiH će privremeno oduzeti oružje i municiju i postupiti prema važećim zakonima kojima se regulira nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije u BiH. 

(4)    Državljani BiH koji su stalno nastanjeni u inozemstvu mogu, radi lova, donijeti lovačko oružje i municiju u BiH, ako su podaci o oružju i municiji uneseni u njihovu važeću putnu ispravu. 

Član 52.
(Uslovi za prijenos oružja za strane državljane) 

(1)    Strani državljani stalno nastanjeni u BiH ili strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak u BiH na period duži od šest mjeseci mogu unijeti oružje i municiju u BiH u skladu sa uslovima datim u ovom zakonu, kao i drugim važećim zakonima u BiH, entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. 

(2)    Strani državljani koji prolaze kroz BiH mogu unijeti i iznijeti iz BiH oružje i municiju, ako za to imaju odobrenje koje je izdalo diplomatsko ili konzularno predstavništvo BiH u inozemstvu. 

(3)    Strani državljani koji privremeno ili stalno borave u BiH i napuštaju BiH mogu iznijeti iz BiH oružje i municiju samo na osnovu odobrenja koje izdaje mjesno nadležan organ unutrašnjih poslova u BiH. 

Član 53.
(Uslovi za unošenje lovačkog oružja i municije za strane državljane) 

(1)    Strani državljani koji dolaze u BiH radi lova obavezni su pokazati poziv lovačkog društva iz BiH i prijaviti lovačko oružje i municiju policijskim službenicima GPBiH, prilikom prelaska državne granice. 

(2)    Ako podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu lica iz stava (1) ovog člana, a lice ima odobrenje koje je izdao nadležni organ u zemlji iz koje dolazi, podaci o odobrenju, oružju i municiji bit će uneseni u putnu ispravu. 

(3)    Podaci o odobrenju, oružju i municiji koji su uneseni u putnu ispravu, shodno stavu (2) ovog člana, na izlasku iz BiH se poništavaju. 

(4)    Ako podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu lica iz stava (1) ovog člana, a to lice nema odobrenje izdato od nadležnog organa u državi iz koje dolazi, policijski službenik GPBiH će privremeno oduzeti lovačko oružje i municiju i postupiti prema važećim zakonima kojima se regulira nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije u BiH. 

Član 54.
(Prijenos oružja i municije streljačkih društava) 

(1)    Članovi streljačkih društava, koji putuju pojedinačno ili grupno u inozemstvo radi učešća na streljačkim takmičenjima ili kako bi se pripremili za takva takmičenja, mogu prenijeti oružje i municiju preko granice, a na osnovu odobrenja koje izdaje nadležni organ unutrašnjih poslova. 

(2)    Odredbe stava (1) ovog člana odnose se i na članove stranih streljačkih društava koji dolaze u BiH radi streljačkih takmičenja ili priprema za takva takmičenja. 

Član 55.
(Prijenos oružja i municije brodom ili zrakoplovom) 

(1)    Lice koje BiH napušta brodom ili zrakoplovom obavezno je prijaviti i predati oružje i municiju policijskim službenicima GPBiH. 

(2)    Za oružje i municiju, predato u skladu sa stavom (1) ovog člana, izdaje se potvrda. 

(3)    Na osnovu potvrde iz stava (2) ovog člana, oružje i municija bit će vraćeni nakon napuštanja broda ili zrakoplova na kraju putovanja. 

Član 56.
(Ovlaštenja carinskih službenika u kontroli prijenosa oružja i municije) 

(1)    Odredbe čl. 50. do 55. ovog zakona ne isključuju ovlaštenja carinskih službenika da obavljaju carinsku kontrolu prijenosa oružja i municije preko državne granice. Policijski službenici GPBiH i carinski službenici zajedno obavljaju kontrolu oružja i municije. 

(2)    Način na koji će policijski službenici GPBiH i carinski službenici obavljati kontrolu prijenosa oružja i municije preko državne granice, u smislu stava (1) ovog člana, bit će uređen provedbenim propisom koji će donijeti Vijeće ministara, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

POGLAVLJE IX. PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA I EVIDENCIJE 

Član 57.
(Prikupljanje, obrada i upotreba podataka) 

(1)    Tokom obavljanja granične kontrole i drugih poslova iz ovog zakona, policijski službenici GPBiH ovlašteni su da neposredno prikupljaju lične podatke od lica nad kojima vrše granične provjere, da te podatke pohranjuju i obrađuju u evidencijama, uz primjenu tehničkih pomagala u skladu s ovim zakonom, kao i da upotrebljavaju lične i druge podatke iz evidencija koje se uspostavljaju i vode na osnovu drugih zakona. 

(2)    Prilikom prikupljanja, obrade i upotrebe podataka iz stava (1) ovog člana, GPBiH dužan je pridržavati se i odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka. 

Član 58.
(Uređaji za prikupljanje podataka) 

(1)    GPBiH ovlašten je, prilikom obavljanja granične kontrole, s ciljem traganja, utvrđivanja identiteta ili pronalaska počinilaca krivičnih djela i prekršaja, fotografirati, snimati i koristiti videonadzor te primjenjivati druga tehnička pomagala. 

(2)    Uređaji iz stava (1) ovog člana, kada su postavljeni na području graničnih prijelaza, moraju biti vidljivi. Lica koja se nalaze na takvom području moraju biti upozorena na takve uređaje. 

(3)    Ako se primjenom uređaja i drugih tehničkih pomagala iz st. (1) i (2) ovog člana snimaju lični podaci, potrebno je te snimke uništiti u roku od jedne godine od dana snimanja tih podataka, osim ako nisu potrebni za procesuiranje izvršilaca krivičnih djela ili prekršaja. 

(4)    GPBiH donijet će provedbene propise o postavljanju i upotrebi tehničkih pomagala te fotografiranju, snimanju i korištenju videonadzora na graničnim prijelazima uz državnu granicu, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 

Član 59.
(Evidencije) 

Za potrebe efikasnog obavljanja granične kontrole GPBiH ovlašten je da vodi: 

a)    evidenciju o licima kojima je izdato granično odobrenje; 

b)    evidenciju o izdatom odobrenju boravka članu posade stranog broda u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz za međunarodni saobraćaj; 

c)    evidenciju odobrenja za ulazak u BiH pripadnika službi sigurnosti u uniformi s oružjem i vozilom; 

d)    evidenciju o licima kojima su izdate iskaznice za kretanje na području graničnog prijelaza; 

e)    evidenciju o licima koja su počinila povrede u vezi s prelaskom državne granice; 

f)    evidenciju o licima koja su najavila lov u zaštitnom području; 

g)    evidenciju o licima koja prenose oružje i municiju preko državne granice. 

Član 60.
(Lični podaci) 

(1)    U evidenciji iz člana 59. tačka a) ovog zakona smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, mjesto i vrijeme odobreno za prelazak državne granice. 

(2)    U evidenciji iz člana 59. tačka b) ovog zakona smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, prebivalište, državljanstvo, firma brodara, broj i vrsta isprave na osnovu koje je izdato odobrenje, rok važenja odobrenja. 

(3)    U evidenciji iz člana 59. tačka c) ovog zakona smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, prebivalište, državljanstvo, vrsta i broj putne isprave na osnovu koje je izdano odobrenje, rok važenja odobrenja. 

(4)    U evidenciji iz člana 59. tačka d) ovog zakona, smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, naziv pravnog ili fizičkog lica kod koje su zaposleni, broj isprave na osnovu koje je izdata iskaznica, rok važenja iskaznice. 

(5)    U evidenciji iz člana 59. tačka e) ovog zakona, smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, vrijeme i mjesto počinjenja povrede državne granice, vrsta, broj i rok važenja isprave na osnovu koje je utvrđen identitet. 

(6)    U evidenciji iz člana 59. tačka f) ovog zakona, smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, naziv lovačkog društva na čijem području se najavljuje lov, mjesto i vrijeme trajanja lova, vrsta, broj i vrijeme važenja isprave na osnovu koje je utvrđen identitet. 

(7)    U evidenciji iz člana 59. tačka g) ovog zakona smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, matični broj građana, prebivalište, državljanstvo, podaci o vrsti, marki, tvorničkom broju i kalibru oružja, podaci o količini i kalibru municije, broj i vrsta isprave na osnovu koje je izdato odobrenje za držanje i nošenje oružja, rok važenja odobrenja. 

Član 61.
(Rokovi čuvanja podataka) 

(1)    Podaci u evidenciji iz člana 60. stav (1) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon unošenja u evidenciju. 

(2)    Podaci u evidenciji iz člana 60. stav (2) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon isteka vremena od kojeg je poimenično određenom licu izdato granično odobrenje. 

(3)    Podaci u evidenciji iz člana 60. stav (3) ovog zakona čuvaju se pet godina nakon isteka vremena za koji su odobrenja izdata. 

(4)    Podaci u evidenciji iz člana 60. stav (4) ovog zakona čuvaju se deset godina od dana izdavanja iskaznice za kretanje na području graničnog prijelaza. 

(5)    Podaci u evidenciji iz člana 60. stav (5) ovog zakona čuvaju se deset godina od dana počinjene povrede državne granice. 

(6)    Podaci u evidenciji iz člana 60. stav (6) ovog zakona čuvaju se pet godina od dana najave lova. 

POGLAVLJE X. KAZNENE ODREDBE 

Član 62. 

(1)    Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako: 

a)    pređe državnu granicu izvan graničnog prijelaza, izvan radnog vremena graničnog prijelaza, bez isprava propisanih za prelazak državne granice ili suprotno namjeni graničnog prijelaza (član 7. stav (2)); 

b)    izbjegne granične provjere ili napusti područje graničnog prijelaza dok granične provjere još nisu obavljene ili na drugi način pokuša izbjeći granične provjere (član 29. st. (1) i (2)). 

(2)    Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako: 

a)    kao vlasnik ili posjednik zemljišta, ne omogući slobodan prolaz za nesmetano obavljanje poslova granične kontrole, te radi postavljanja ili održavanja propisanih oznaka područja graničnog prijelaza, kao i graničnih i drugih oznaka uz granicu ili na drugi način ometa obavljanje poslova granične kontrole (član 6. stav (2)); 

b)    pređe državnu granicu zbog više sile ili elementarnih nepogoda širih razmjera, a o tome odmah bez odgađanja ne obavijesti najbližu jedinicu GPBiH (član 7. stav (4)); 

c)    bez saglasnosti GPBiH o usklađenosti projekta s posebnim uslovima koje treba zadovoljavati objekat, počne gradnju, postavljanje i promjenu namjene objekta ili uređaja smještenog na području graničnog prijelaza (član 16. st. (1) i (2)); 

d)    se kretalo i zadržavalo na području graničnog prijelaza bez namjere prelaska državne granice ili podvrgavanja graničnoj kontroli ili bez drugih opravdanih razloga (član 19. stav (1)); 

e)    na području graničnog prijelaza ne postupa prema upozorenjima i naređenjima policijskog službenika GPBiH koji obavlja graničnu kontrolu (član 19. stav (2)); 

f)    kao operater, drugo pravno ili fizičko lice koje na području graničnog prijelaza obavlja privrednu djelatnost, nadležnoj jedinici GPBiH ne dostavi lične podatke zaposlenika prije nego što zaposlenik počne rad na području graničnog prijelaza (član 20.); 

g)    na području graničnog prijelaza pri kretanju i zadržavanju na vidnom mjestu sa sobom ne nosi dozvolu s propisanim podacima (član 20.); 

h)    kao zapovjednik teretnog ili putničkog broda ili kao vođa plovila namijenjenih razonodi ili sportu u međunarodnom saobraćaju nakon uplovljenja u teritorijalno more ili unutrašnje vode BiH ne uplovi u luku u kojoj se nalazi granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obavezu zapovjednika broda (član 21. stav (1)); 

i)    kao zapovjednik ili vođa plovila, osim u slučaju više sile, u međunarodnom saobraćaju pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza bez potrebnog odobrenja (član 21. stav (3)); 

j)    kao zapovjednik ili vođa plovila, nakon dolaska iz inozemstva ili prije odlaska u inozemstvo, ne preda nadležnoj jedinici GPBiH spisak članova posade i putnika na plovilu, odnosno ne da na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (član 21. stav (2)); 

k)    kao zapovjednik ili vođa plovila, bez odobrenja nadležne lučke kapetanije krstari i zaustavlja se u obalnom moru BiH, kao i na rijekama gdje se odvija međunarodna plovidba (član 22. stav (1)); 

l)    kao zapovjednik ili vođa plovila, u slučaju spašavanja lica, ukrca ili iskrca lice izvan graničnog prijelaza, a to ne prijavi odmah bez odgađanja najbližoj jedinici GPBiH (član 25. stav (2)); 

m)    se kao član posade stranog broda kreće u mjestu zadržavanja broda bez odobrenja (član 26. stav (1)); 

n)    kao mašinovođa voza u međunarodnom saobraćaju pri ulasku na teritorij BiH, zaustavi voz između državne granice i graničnog prijelaza, osim u slučaju kada je to neophodnno radi reguliranja željezničkog saobraćaja, ili u slučaju više sile, ili u slučaju kada to zahtijeva nadležni organ (član 27. stav (1); 

o)    kao mašinovođa voza u međunarodnom saobraćaju, voz koji je ušao u BiH preko državne granice BiH zaustavi na otvorenoj pruzi izvan graničnog prijelaza, a nije preduzeo potrebne mjere u svrhu onemogućavanja napuštanja voza putnicima prilikom zaustavljanja ili po zaustavljanju voza nije izvijestio nadležnu jedinicu GPBiH (član 27. stav (2)); 

p)    pri graničnoj kontroli, ne preda na uvid isprave propisane za prelazak državne granice (član 29. stav (1)); 

r)    ne pojasni sve okolnosti vezane za prelazak državne granice ili ne postupa po upozorenjima i naređenjima nadležnih policijskih službenika GPBiH koji obavljaju graničnu kontrolu (član 29. stav (3)); 

s)    na znakove upozorenja i drugu signalizaciju postavlja natpisne ploče s drugim upozorenjima kojima se smanjuje vidljivost ploča i druge signalizacije kojom se upozorava na graničnu liniju i ako u području graničnog prijelaza i u zaštitnom području postavlja ploče reklamnog ili propagandnog sadržaja (član 39. st. (3) i (4)); 

t)    sadi ili sije određene vrste drveća i drugog rastinja uz graničnu liniju kada je to naredbom GPBiH zabranjeno (član 40. stav (2)); 

u)    obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se, zadržava ili naseljava uz graničnu liniju, u slučaju kad je to odlukom Vijeća ministara zabranjeno (član 41. stav (1)); 

v)    ne prijavi prenošenje oružja i municije preko državne granice policijskim službenicima GPBiH (član 50. stav (2) i član 53. stav (1)). 

Član 63. 

(1)    Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice: 

a)    koje ne omogući slobodan prolaz ili na drugi način ometa obavljanje poslova granične kontrole (član 6. stav (2)); 

b)    koje, kao operater, na području graničnog prijelaza ne osigura prostor i organizaciju kojom se omogućava nesmetano obavljanje graničnih provjera, u skladu s odredbama ovog zakona (član 15. stav (1)); 

c)    koje, bez saglasnosti GPBiH o usklađenosti s posebnim uslovima koje treba ispunjavati objekat, počne gradnju, postavljanje, odnosno promjenu namjene objekta ili uređaja smještenog na području graničnog prijelaza (član 16. st. (1) i (2)); 

d)    koje ne pribavi dozvolu za svog zaposlenika prije nego što zaposlenik počne rad na području graničnog prijelaza (član 20.); 

e)    čiji zapovjednik teretnog ili putničkog broda kao i vođa plovila namijenjenih razonodi i sportu u međunarodnom saobraćaju, nakon uplovljenja u teritorijalno more BiH, ne uplovi u luku u kojoj se nalazi granični prijelaz radi obavljanja granične kontrole (član 21. stav (1)); 

f)    čiji zapovjednik ili vođa plovila nakon dolaska iz inozemstva ili prije odlaska u inozemstvo ne preda nadležnom policijskom službeniku GPBiH spisak članova posade i putnika na plovilu, odnosno ne da na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (član 21. stav (2)); 

g)    čiji zapovjednik ili vođa plovila, osim u slučaju više sile, u međunarodnom saobraćaju pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza bez potrebnog odobrenja (član 21. stav (3)); 

h)    čiji zapovjednik, vođa plovila ne ispuni obaveze nakon pristajanja u luku (član 22. st. (1), (2) i (3)); 

i)    čiji zapovjednik ili vođa plovila u slučaju spašavanja lica, ukrca ili iskrca lice izvan graničnog prijelaza, a to ne prijavi odmah bez odgađanja službenicima GPBiH na najbližem graničnom prijelazu (član 25. stav (2)); 

j)    čije prijevozno sredstvo u međunarodnom saobraćaju napusti mjesto vršenja granične provjere bez odobrenja GPBiH (član 32. stav (4)); 

k)    koja sadi ili sije određene vrste poljoprivrednih kultura, drveća i drugog rastinja uz graničnu liniju kada je to naredbom GPBiH zabranjeno (član 40. stav (2)); 

l)    čiji zaposlenik obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se ili zadržava uz graničnu liniju, ako je to odlukom Vijeća ministara zabranjeno (član 41. stav (1)); 

m)    bez pisane najave nadležnoj jedinici GPBiH, najkasnije 24 sata prije početka lova, pojedinačno ili u grupi lovi u zaštitnom području. (član 41. stav (2)). 

(2)    Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za počinjeni prekršaj iz stava (1) ovog člana. 

POGLAVLJE XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 64.
(Prestanak važenja drugih propisa) 

(1)    Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o nadzoru i kontroli prelaska državne granice ("Službeni glasnik BiH", br. 56/04 i 52/05). 

(2)    Podzakonski akti: 

a)    Pravilnik o načinu i rokovima izdavanja graničnog odobrenja, izgledu obrasca zahtjeva za izdavanje graničnog odobrenja, obavljanju nadzora i statističkog praćenja izdavanja graničnih odobrenja ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06); 

b)    Pravilnik o uvjetima i načinu određivanja i donošenju rješenja područja graničnih prijelaza ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06); 

c)    Pravilnik o određivanju graničnih prijelaza na kojima lica koja zbog obavljanja privredne djelatnosti na području graničnog prijelaza su dužna nositi iskaznicu kao i o izgledu, obrascu i postupku izdavanja iskaznice ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06); 

d)    Pravilnik o načinu obavljanja granične kontrole ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06); 

e)    Pravilnik o načinu unosa podataka o ulasku i izlasku iz zemlje, o zaprečavanju ulaska u zemlju i druge podatke u isprave propisane za prelazak državne granice ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06); 

f)    Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima i uz graničnu liniju ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06); 

g)    Pravilnik o postavljanju i korištenju tehničkih pomagala te obavljanja fotografisanja, snimanja i videonadzora na graničnim prijelazima uz državnu granicu ("Službeni glasnik BiH", br. 10/06), ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja novih propisa, u onom dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim zakonom. 

Član 65.
(Stupanje na snagu) 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

PS BiH, broj 361/09
15. juna 2009. godine
Sarajevo 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Beriz Belkić, s. r. 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Ilija Filipović, s. r.