OSNOVNE INFORMACIJE O ULASKU, BORAVKU I MEĐUNARODNOJ ZAŠTITI STRANACA U BOSNI I HERCEGOVINI
štampana verzija dokumentapošaljite link na dokument

I OPŠTE NAPOMENE

PRAVNI OKVIR

Izdavanje viza, uslovi za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, prelazak državne granice i boravak u Bosni i Hercegovini, te međunarodna zaštita stranaca regulisani su:

  • Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08 )
  • Odlukom o vizama („Službeni glasnik BiH“, broj 100/08)
  • Pravilnikom o izdavanju viza za dugoročni boravak (viza D) i postupanju kod izdavanja takvih viza („Službeni glasnik BiH“, broj 104/08)
  • Pravilnikom o postupanju kod izdavanja viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine i tehničkim pitanjima uslova izdavanja aerodromske tranzitne vize (viza A) i tranzitne vize (viza B) („Službeni glasnik BiH“, broj 26/09)
  • Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca („Službeni glasnik BiH“, broj 81/08)

 

NADLEŽNI ORGANI

Ministarstvo sigurnosti se stara i provodi politiku useljavanja i azila u BiH, a nadležno je i za uređenje procedura i načina organizacije službe u vezi kretanja i boravka stranaca.

Sjedište Ministarstva sigurnosti je u Sarajevu, ul. Trg BiH br.1.

Sektor za azil vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izvršenje i sprovođenje politike i postupka azila u Bosni i Hercegovini.

Sektor za imigraciju je nadležan za rješavanje po žalbama stranaca na rješenja donesena od strane Službe za poslove sa strancima.

(Više informacija možete naći na internet stranici Ministarstva sigurnosti BiH  www.msb.gov.ba )

Granična policija BiH je upravna organizacija u okviru Ministarstva sigurnosti BiH, sa operativnom samostalnošću, osnovana radi obavljanja policijskih poslova vezanih za nadzor i kontrolu prelaska granice BiH i drugih poslova propisanih zakonom.

               

Služba za poslove sa strancima je upravna organizacija u sastavu Ministarstva sigurnosti BiH, s operativnom samostalnošću, osnovana radi obavljanja upravnih poslova vezanih za kretanje i boravak stranaca u Bosni i Hercegovini koji su propisani Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu. Organizacijske jedinice Službe za poslove sa strancima su slijedeći terenski centri: Sarajevo, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Zenica, Travnik, Bijeljina, Trebinje, Goražde, Tuzla, Livno, Ljubuški, Orašje, Bihać, Brčko i Doboj.

Više informacija možete naći na internet stranici Službe za poslove sa strancima www.sps.gov.ba

II ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU

VIZE

 

Viza je dozvola za prelazak državne granice koja omogućava ulazak u zemlju i boravak u roku određenom u vizi ili prelazak (tranzit) preko teritorije BiH ako stranac za to ispunjava uslove.

Vizu izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH. Stranac je dužan pribaviti vizu prije ulaska u BiH.

(Detaljnije o uslovima za izdavanje vize, produženju vize i razlozima za neizdavanje vize, te razlozima za izuzetno izdavanje vize iz humanitarnih razloga - član 33., 38. i 39. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Viza se može izdati samo onom strancu koji posjeduje važeći pasoš čiji rok važenja prelazi vrijeme važenja vize za najmanje tri mjeseca. Zahtjev za izdavanje vize podnosi se na obrascu, koji se mora tačno i potpuno popuniti.

(Zahtjev za izdavanje vize - Obrazac br.1)

Aerodromska tranzitna viza (Viza A) omogućava prolazak kroz međunarodno tranzitno područje aerodroma bez stvarnog ulaska u zemlju, tokom zaustavljanja ili nastavljanja međunarodnog leta, može se izdati strancu za jedan, dva ili više prelazaka kroz međunarodno područje aerodroma u periodu tranzita, izdaje se sa rokom važenja do tri mjeseca.

(član 29. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 18. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Tranzitna viza (Viza B) omogućava strancu koji iz jedne zemlje putuje u treću zemlju prelazak preko teritorije BiH, izdaje se za jedan, dva ili, u izuzetnim slučajevima, više prelazaka preko teritorije BiH. Ukupno vrijeme boravka na teritoriji BiH u toku jednog tranzitnog putovanja ne može biti duže od pet dana, izdaje se sa rokom važenja do šest mjeseci, a može se izdati ako stranac ima ulaznu vizu države u koju putuje ili preko čije teritorije nastavlja putovanje.

(član 30. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 19. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Viza za kratkoročni boravak (Viza C) omogućava strancu jedan ili više ulazaka i boravaka u zemlji s tim da nijedan neprekidan boravak ni ukupno trajanje više uzastopnih boravaka u BiH ne mogu biti duži od 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska. Viza za kratkoročni boravak izdaje se za jedan ili više ulazaka u BiH, a izdaje se s rokom važenja najviše do jedne godine. Izuzetno se može  izdati i s rokom važenja dužim od jedne godine ako je to u interesu BiH, o čemu odlučuje Ministarstvo vanjskih poslova  po pribavljenoj saglasnosti Službe za poslove sa strancima. Viza za kratkoročni boravak izdaje se za poslovna putovanja, putovanja u svrhu obrazovanja, obuke ili u sličnu svrhu, za turistička ili druga putovanja u privatne svrhe, za putovanja na političke, naučne, kulturne, sportske, vjerske ili druge događaje, kao i za putovanja iz ostalih razloga za koja je dovoljan kratkoročni boravak.

(član 31. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Detaljnije informacije o vizi A, B i C sadržane su u Pravilniku o postupanju kod izdavanja viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine i tehničkim pitanjima uslova izdavanja aerodromske tranzitne vize (viza A) i tranzitne vize (viza B)

Viza za dugoročni boravak (Viza D) omogućava strancu ulazak i boravak u BiH u periodu od šest mjeseci u toku jedne godine, počevši od dana prvog ulaska. Viza za dugoročni boravak izdaje se za jedan ili više ulazaka u BiH, a izdaje se izuzetno u situacijama kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od šest mjeseci. Izdaje se s rokom važenja najviše do jedne godine. Izuzetno, viza za dugoročni boravak može se izdati i s rokom važenja dužim od jedne godine ako je to u interesu BiH, o čemu odlučuje Ministarstvo vanjskih poslova po pribavljenoj saglasnosti Službe za poslove sa strancima.

(član 32. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Detaljnije informacije o vizi D sadržane su u Pravilniku o izdavanju viza za dugoročni boravak (viza D) i postupanju kod izdavanja takvih viza

Detaljnije informacije o izdavanju viza, potrebnoj dokumentaciji kao i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u kojima možete podnijeti zahtjev za izdavanje vize, možete naći na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH  www.mfa.gov.ba   

IZDAVANJE VIZE NA GRANICI

U izuzetnim slučajevima, strancu se može izdati viza na granici i to aerodromska tranzitna viza (Viza - A) za jedan ulazak u trajanju od jedan dan, tranzitna viza (Viza - B) za jedan ulazak na period do pet dana ili za kratkoročni boravak (Viza - C) za jedan ulazak do 15 dana.

(član 36. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 20. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Detaljnije informacije o skraćenju roka važenja vize, poništenju vize na granici i u zemlji  - član 40., 41. i 42. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 21. i 22. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca

Za izdavanje vize na granici plaća se administrativna taksa u iznosu od 100,00KM (član 1. Odluke o izmjeni i dopuni Tarife administrativnih taksi)

Međunarodni granični prijelazi na kojima se mogu izdati vize na granici su: aerodromi Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i Mostar, te kopneni granični prijelazi: Izačić, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Orašje, Pavlovića Most, Karakaj, Hum, Klobuk, Gorica i Doljani. Radno vrijeme ovih graničnih prijelaza je od 0-24 sata.

PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE

Stranac može preći državnu granicu BiH samo na graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj i u vrijeme u koje granični prijelaz radi. Stranac koji je državljanin susjedne zemlje može preći državnu granicu BiH i na graničnim prijelazima namijenjenim za saobraćaj između BiH i susjednih država, osim ako sporazumom između BiH i susjedne države nije određeno drugačije.

(član 15. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu o kretanju i boravku stranaca i azilu)

PUTNI DOKUMENTI

Putna isprava sa kojom stranac može ući u BiH je važeći pasoš ili drugi putni identifikacioni dokument koji je izdao strani nadležni organ vlasti i koji BiH priznaje, te važeća lična karta ili drugi lični identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice, a priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdana strancu u BiH u skladu sa  Zakonom.

(član 24. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Stranac može ulaziti u BiH s važećom putnom ispravom u koju je unesena viza ili odobrenje boravka, ako Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Od obaveze pribavljanja vize za ulazak u BiH izuzeti su stranci državljani država iz člana 2. Odluke o vizama ili www.granpol.gov.ba -VIZNI REŽIM.

Državljani slijedećih država mogu ući u BiH, osim s putnom ispravom i sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:

-Države članice Evropske Unije,    

-Države potpisnice Šengenskog sporazuma,

-Andora, Crna Gora, Hrvatska, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

(član 12. Odluke o vizama)

USLOVI ZA ULAZAK STRANCA U BIH

Stranac je svako lice koje nema državljanstvo BiH  ali je državljanin neke druge države prema njenim propisima, kao i lice bez državljanstva ijedne države.

Pored važećeg pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta stranac može ući u Bosnu i Hercegovinu ako ispunjava uslove iz  člana 19.  Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.

RAZLOZI  ODBIJANJA ULASKA U BIH

Strancu može biti odbijen ulazak u BiH i kada ispunjava uslove za ulazak predviđene članom 19. iz razloga iz člana 25. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.

ULAZAK MALOLJETNIKA

Stranac mlađi od 18 godina (maloljetnik) koji ima osobnu putnu ispravu može prelaziti granicu BiH u pratnji jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno, u pratnji osobe koja je opunomoćena pratiti ga uz potpisanu i ovjerenu punomoć roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja. Maloljetnik koji putuje bez pratnje mora imati ovjerenu saglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

Saglasnost ili punomoć sadrži podatke iz člana 3. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca, a smatra se da maloljetni stranac posjeduje saglasnost ili punomoć zakonskog zastupnika ako je ispunjen neki od uslova iz člana 3. stav 3. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

 

SREDSTVA ZA IZDRŽAVANJE

 

Posjedovanje sredstava dokazuje se na način propisan članom 23. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i članom 7. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca

Najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, za 2009. godinu je 150,00KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini. (član 1. i 2. Odluke o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini)

NOVČANA SREDSTVA

 

Obaveza stranca je da, na zahtjev policijskog službenika Granične policije BiH na graničnom prijelazu, predoči dokaze o posjedovanju finansijskih sredstava u iznosu od 150 KM za svaki dan boravka u BiH.  Finansijska sredstva mogu biti u gotovom novcu ili vidovima bezgotovinskog plaćanja, prihvaćenim od bankarskog sistema BiH, koja nedvojbeno ukazuju da mogu poslužiti kao osnova za izdržavanje stranca u BiH. (član 8. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

POZIVNO PISMO

Posjedovanje sredstava za izdržavanje stranca koji u BiH ulazi sa vizom ili je državljanin zemlje bezviznog režima, kao i razlog ulaska i boravka stranca u BiH može se dokazivati i pozivnim pismom. Pozivno pismo je pismo kojim se stranac poziva da dođe u BiH radi određene svrhe i u određenom vremenskom periodu. Pozivno pismo za ulazak stranca u BiH može izdati državljanin BiH ili stranac sa odobrenim stalnim boravkom u BiH, ili domaće ili strano pravno lice registrovano u BiH. Pozivno pismo može izdati i stranac sa odobrenim privremenim boravkom u BiH u trajanju od jedne godine ako postoje razumne osnove da bi mu se mogao odobriti stalni boravak, i to isključivo u svrhu spajanja porodice. (Član 34. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 9., 10., 11. i 12. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca, Zahtjev za ovjeru pozivnog pisma – Obrazac br. 3 i Pozivno pismo – Obrazac br. 4 i Obrazac br. 5)

Za ovjeru pozivnog pisma plaća se administrativna taksa u iznosu od 10,00KM (član 1. Odluke o izmjeni i dopuni Tarife administrativnih taksi)

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za ovjeru pozivnog pisma dostavlja se u original primjerku ili propisno ovjerenoj kopiji, a dokumenti koji su na stranom jeziku dostavljaju se sa prevodom na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH. (član 70. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

III BORAVAK STRANACA U BOSNI I HERCEGOVINI

VRSTE BORAVKA

Vizni boravak je pravo stranca na boravak u Bosni i Hercegovini u vremenu koje je navedeno u vizi.

Bezvizni boravak je pravo na boravak u BiH stranca koji dolazi iz zemlje bezviznog režima. Stranci koji su oslobođeni pribavljanja vize za ulazak na teritorij BiH, imaju pravo na ulazak i boravak u BiH ukupno u trajanju do 90 dana u periodu od šest mjeseci računajući od dana prvog ulaska, ukoliko drugačije nije određeno međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana ili odlukom Vijeća ministara BiH. 

(Član 21. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Odlukom o vizama određene su države čijim državljanima nije potrebna viza za ulazak i boravak u BiH.

(član 2. Odluke o vizama)

Privremeni boravak je pravo boravka stranca u BiH u vremenu do jedne godine, ukoliko nije drugačije određeno odobrenjem boravka.

Stalni boravak je pravo na boravak stranca u BiH u neograničenom vremenu.

 

OBAVEZA PRIJAVE BORAVIŠTA

-

Po dolasku u BiH strani državljani su obavezni prijaviti boravište Službi za poslove sa strancima – Terenskim centrima ili nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa članom 74. i 75. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu  i  članom 65. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca, kako bi nakon ispunjenja ove zakonske obaveze mogli steći određena prava, a samim tim izbjeći propisane sankcije za nepoštivanje važećih zakonskih propisa na teritoriji Bosne i Hercegovine.

ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA U BIH

Odobrenje privremenog boravka u BiH može se izdati iz razloga  propisanih članom 52. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka kao i zahtjev za produženje privremenog boravka podnose se Službi za poslove sa strancima. Izvan BiH zahtjev se podnosi Službi za poslove sa strancima putem diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH, a u BiH neposredno nadležnoj organizacionoj jedinici Službi za poslove sa strancima.

U pravilu, stranac mora podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka izvan BiH posredstvom diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH, i to lično.

Na teritoriji BiH stranac može podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka samo u sljedećim slučajevima:

-       ako je u BiH ušao sa vizom za dugoročni boravak (Viza D),

-       ako je državljanin zemlje bezviznog režima.

(član 60. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 26. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca, Zahtjev za izdavanje odobrenja/produženje odobrenja privremenog boravka – Obrazac br. 9)

 Opšti uslovi za odobrenje privremenog boravka propisani su članom 53. stav 1. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i članom 28. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca.

Uz zahtjev za odobrenje – produženje privremenog boravka stranac je dužan pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova za odobrenje privremenog boravka dostaviti i fotografiju veličine 30x35mm i dokaze kojima opravdava boravak po traženom osnovu.

(Član 53. stav 2. Zakona o kretanju i boravku stranaca i član 26. stav 7. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

OSNOVI ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA

-       brak sa državljaninom BiH (član 30. Pravilnika)

-       vanbračna zajednica stranca sa državljaninom BiH (član 31. Pravilnika)

-       spajanje porodice (član 32. Pravilnika)

-       rad po osnovu izdate radne dozvole (član 34. Pravilnika)

-       privatno preduzetništvo (član 35. Pravilnika)

-       rad ključnog osoblja u pravnom licu (član 36. Pravilnika)

-       naučnoistraživački rad (član 37. Pravilnika)

-       umjetnički rad (član 38. Pravilnika)

-       sportski rad (član 39. Pravilnika)

-       rad konsultanta (član 40. Pravilnika)

-       obrazovanje (član 41. Pravilnika)

-       liječenje (član 42. Pravilnika)

-       volonterski rad (član 43. Pravilnika)

-       angažovanje u vjerskim organizacijama i zajednicama (član 44. Pravilnika)

-       vlasništvo na nepokretnoj imovini u BiH (član 45. Pravilnika)

-       realizacija projekta značajnog za BiH (član 46. Pravilnika)

-       realizacija međunarodnog sporazuma čija je BiH ugovorna strana (član 47. Pravilnika)

-       humanitarni razlozi (član 48. Pravilnika)

-       drugi opravdani razlozi (član 49. Pravilnika)

Za izdavanje odobrenja privremenog boravka plaća se administrativna taksa u iznosu od 100,00KM (član 1. Odluke o izmjeni i dopuni Tarife administrativnih taksi)

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za odobrenje/produženje privremenog boravka dostavlja se u original primjerku ili propisno ovjerenoj kopiji, a dokumenti koji su na stranom jeziku dostavljaju se sa prevodom na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH. (član 70. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Više informacija o dokumentima koje je potrebno priložiti uz zahtjev za odobrenje privremenog boravka možete naći na internet stranici Službe za poslove sa strancima www.sps.gov.ba

IZUZECI OD OBAVEZE POSJEDOVANJA RADNE DOZVOLE

Uz primjenu svih odredbi Zakona koji se odnose na privremeni boravak, članom 84. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu propisane su kategorije stranaca koji ne moraju imati radnu dozvolu za rad u BiH.

ODOBRENJE STALNOG BORAVKA U BIH

 

Stalni boravak može se odobriti strancu pod uslovima da na osnovu odobrenja privremenog boravka neprekidno boravi na teritoriji BiH najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka, raspolaže dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje, ima osiguran odgovarajući smještaj i ima osigurano zdravstveno osiguranje. Prekidom boravka ne smatra se boravak stranca van BiH u trajanju do 90 dana u periodu od jedne godine, a koji nastane u toku odobrenog privremenog boravka u BiH.

(član 59. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 50. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca, Zahtjev za izdavanje odobrenja stalnog boravka – Obrazac br. 10)

Za izdavanje odobrenja stalnog boravka plaća se administrativna taksa u iznosu od 200,00KM (član 1. Odluke o izmjeni i dopuni Tarife administrativnih taksi)

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za odobrenje stalnog boravka dostavlja se u original primjerku ili propisno ovjerenoj kopiji, a dokumenti koji su na stranom jeziku dostavljaju se sa prevodom na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH. (član 70. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

KADA SE STRANCU NEĆE ODOBRITI STALNI BORAVAK

Strancu se neće odobriti stalni boravak, ako u BiH boravi:

-          po osnovu obrazovanja;

-          po osnovu privremene zaštite, ili je podnio zahtjev za odobrenje privremene zaštite i čeka na odluku o svom statusu;

-          po osnovu međunarodne zaštite, ili je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu i čeka na odluku o svom statusu;

-          po osnovu pravnog statusa predviđenog Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961., Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima iz 1963., Konvencijom iz 1969. o specijalnim misijama ili Bečkom konvencijom o predstavnicima država i njihovim odnosima s međunarodnim organizacijama iz Univerzalne povelje iz 1975.;

-          po osnovu volonterskog rada;

-          po osnovu privremenog boravka iz humanitarnih razloga;

-          jer se nalazi na izdržavanju kazne odnosno izvršavanju druge krivičnopravne sankcije ili druge obaveze utvrđene odlukom suda ili drugog nadležnog organa;

-          po osnovu liječenja; ili

-          po osnovu realizacije projekta značajnog za BiH, koji realizira međunarodna ili domaća institucija ili humanitarna organizacija, udruženje, fondacija ili drugačija organizacija.

IV  MEĐUNARODNA ZAŠTITA U BIH

Međunarodna zaštita označava izbjeglički status i status supsidijarne zaštite koje nadležno tijelo u BiH priznaje izbjeglici ili strancu koji ispunjava uslove za supsidijarnu zaštitu.

Izbjeglica je, shodno Konvenciji o statusu izbjeglica iz 1951.godine i Protokolu o statusu izbjeglica iz 1967.godine, stranac koji se zbog osnovanog straha od proganjanja po osnovi rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog političkog mišljenja nalazi izvan zemlje svog državljanstva, a ne može se ili se zbog takvog straha ne želi ni staviti pod zaštitu te zemlje, kao i osoba bez državljanstva koja se nalazi izvan zemlje prethodnog uobičajenog mjesta boravka, a ne može se ili se zbog takvog straha ne želi vratiti u tu državu.

Stranac pod supsidijarnom zaštitom je stranac koji ne ispunjava uslove za priznavanje izbjegličkog statusa, ali u vezi sa kojim postoje ozbiljni razlozi za vjerovanje da bi se suočio sa stvarnim rizikom od izloženosti smrtnoj kazni odnosno pogubljenju, mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju u zemlji porijekla ili u zemlji uobičajenog mjesta boravka, ili postoji ozbiljna individualna prijetnja po život ili osobe civila usljed neselektivnog nasilja u situacijama međunarodnog ili unutarnjeg oružanog sukoba, a koji ne može ili se zbog straha ne želi staviti pod zaštitu te zemlje.

Prema podnositelju zahtjeva koji dolazi direktno sa teritorija na kojem mu je bio ugrožen život ili sloboda ne primjenjuju se sankcije zbog ilegalnog ulaska ili prisustva u BiH, pod uslovom da se bez odgode prijavi nadležnom tijelu (Služba za poslove sa strancima i Granična policija BiH) i iznese opravdane razloge za ilegalan ulazak ili prisustvo u BiH.

ISKAZIVANJE NAMJERE I PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA MEĐUNARODNU ZAŠTITU

Stranac namjeru podnošenja zahtjeva iskazuje Graničnoj policiji BiH na graničnom prijelazu ili organizacijskim jedinicama Službe za poslove sa strancima u BiH. Organizacijske jedinice Službe za poslove sa strancima su slijedeći Terenski centri: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Trebinje, Zenica, Bijeljina, Brčko, Istočno Sarajevo, Tuzla, Doboj, Travnik, Goražde, Bihać, Orašje, Livno.

Služba izdaje potvrdu o izraženoj namjeri podnošenja zahtjeva, u kojoj se određuje smjer kretanja i rok koji je potreban da bi se podnio zahtjev. Potvrda se smatra odobrenjem boravka za vrijeme koje je određeno u potvrdi.

Zahtjev za međunarodnu zaštitu podnosi se lično Ministarstvu u sjedištu i podnositelju zahtjeva se izdaje dokument (karton tražioca azila) koji se smatra odobrenjem boravka do donošenja pravosnažne ili konačne odluke. Karton tražioca azila izdaje se na rok od tri mjeseca sa mogućnošću produženja. Zahtjev za produženje važenja kartona tražioca azila podnosi se najkasnije 15 dana prije isteka važenja kartona.

 

TIJELO NADLEŽNO ZA RAZMATRANJE I ODLUČIVANJE PO ZAHTJEVU ZA MEĐUNARODNU ZAŠTITU

Ministarstvo sigurnosti utvrđuje osnovanost podnesenog zahtjeva za međunarodnu zaštitu, odnosno da li stranac ispunjava uslove za priznanje izbjegličkog statusa ili statusa supsidijarne zaštite. Odluku po zahtjevu za međunarodnu zaštitu donosi Ministarstvo sigurnosti, Sektor za azil.

Odluka po zahtjevu za međunarodnu zaštitu je konačna (protiv iste nije dozvoljena žalba) ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH u roku od 60 dana. U slučajevima neosnovanih zahtjeva (hitni postupak definisan zakonom) rok za pokretanje upravnog spora je kraći i znosi 8 dana.  U situacijama kada se postupak po zahtjevu zaključkom obustavlja ili se zahtjev odbacuje rok za pokretanje upravnog spora iznosi 8 dana i tužba ne odgađa izvršenje zaključka.

Napomena: U postupku po zahtjevu za međunarodnu zaštitu isključena je javnost i svi podaci i informacije do kojih se u takvom postupku dođe smatraju se tajnim podacima

PRAVA I OBAVEZE OSOBA KOJE SU PODNIJELE ZAHTJEV ZA MEĐUNARODNU ZAŠTITU

Prava:

Pravo na boravak u BiH dok postupak po zahtjevu za međunarodnu zaštitu ne bude okončanom pravosnažnom odlukom suda,

Pravo na osnovnu zdravstvenu zaštitu; smještaj u azilantski centar ukoliko   smještajni kapaciteti centra (kampa) to dozvoljavaju; ishranu koja zadovoljava međunarodne nutritivne standarde; osnovno obrazovanje; besplatnu pravnu pomoć po pitanjima vezanim za postupak.

Obaveze:

-          Poštovati javni poredak BiH, ustav, zakone i druge propise te odluke koje donose nadležna tijela

-          Aktivna saradnja sa nadležnim tijelom tokom cijelog postupka po zahtjevu za međunarodnu zaštitu

-          Pridržavanje kućnog reda u azilantskom centru

-          Osoba u postupku po zahtjevu za međunarodnu zaštitu je obavezna prijaviti boravište i promjenu adrese stanovanja nadležnom tijelu u roku od 8 dana

PRAVA I OBAVEZE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA

Prava:

Stranac sa priznatim izbjegličkim statusom ima pravo na boravak za vrijeme trajanja međunarodne zaštite. Pored boravka u BiH ima pravo na rad, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu pod jednakim uslovima kao i državljani BiH te pravo na spajanje porodice

Stranac kojem je priznat status supsidijarne zaštite ima pravo boraviti u BiH jednu godinu dana. Odobrenje boravka produžava se na zahtjev stranca dok traju uslovi zbog kojih je status priznat. Pored prava na boravak ima pravo na rad, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita pod jednakim uslovima kao i državljanima BiH

Obaveze:

-          Obaveza poštovanja javnog poretka BiH, Ustava BiH, zakona i drugih propisa BiH

-          Obaveza prijave boravišta i adrese stanovanja nadležnom tijelu u roku od 8 dana

PRIVREMENA ZAŠTITA

Privremena zaštita odobrava se strancima koji masovno dolaze u BiH iz zemlje u kojoj je zbog rata ili ratu sličnog stanja, općeg nasilja ili unutarnjih sukoba došlo do kršenja ljudskih prava, a zemlja njihovog porijekla nije ih u mogućnosti zaštiti.

USLOVI POD KOJIMA SE ODOBRAVA PRIVREMENA ZAŠTITA I VRIJEME TRAJANJA ZAŠTITE

-          Da je stranac prije nastanka rata ili ratu sličnog stanja, općeg nasilja ili unutrašnjeg sukoba imao prebivalište ili boravište u toj zemlji te je zbog toga direktno došao u BiH

-          Da je prije nastanka stanja iz prethodnog stava legalno boravio u BiH, a po proteku legalnog boravka u BiH privremeno mu je onemogućen povrat u zemlju porijekla upravo iz istih razloga zbog kojih mu je odobrena privremena zaštita

-          Privremena zaštita odobrava se na period od šest mjeseci i može se odobravati na period od šest mjeseci, a ukupno može trajati najduže dvije godine

TIJELO NADLEŽNO ZA ODOBRAVANJE PRIVREMENE ZAŠTITE

-          Vijeće ministara BiH donosi ocjenu stanja o potrebi pružanja privremene zaštite

-          Privremenu zaštitu odobrava Ministarstvo sigurnosti

-          U slučaju kada kada razlozi za privremenu zaštitu i dalje postoje, Vijeće ministara BiH može produžiti privremenu zaštitu za još najviše jednu godinu na prijedlog Ministarstva

PRAVA I OBAVEZE STRANACA NA PRIVREMENOJ ZAŠTITI

Prava:

- Pravo na boravak, osnovne uslove za život i smještaj, zdravstvenu pomoć, osnovno i srednje školovanje, pravnu pomoć, vjersku slobodu i pravo na rad

Obaveze:

- Obaveza poštovanja Ustava BiH, zakona i drugih propisa u BiH- Obaveza prijave boravišta i promjene adrese stanovanja nadležnom tijelu u roku od osam dana