Najčešće postavljena pitanja

Pitanja i odgovori su svrstani u tematske grupe. Molimo da izaberete onu koja vas interesuje kako biste dobili odgovore.

Ne možete pronaći odgovor na vaše pitanje? Pošaljite nam svoje pitanje.

POŠALJI PITANJE

Prelazak državne granice za državljane BiH

10

Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljana BiH?

Članom 8. stav (2) Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik BiH", br.: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04 , 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13) predviđeno je da nosilac putne isprave državljanin BiH mlađi od 14 godina, odnosno poslovno nesposobne osobe mogu putovati u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja..

Nosilac putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina mora imati saglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja, koju je ovjerio nadležni organ ako putuje u pratnji druge osobe.

Prema vаžеćеm Zаkоnu о putnim isprаvаmа BiH, zа mаlоljеtne osobe, оdnоsnо pоslоvnо nеspоsоbne osobe zаhtjеv zа izdаvаnjе putnе isprаvе pоdnоsi јеdаn оd rоditеljа, uz sаglаsnоst drugоg rоditеljа, оdnоsnо drugi zаkоnski zаstupnik.

Izuzеtnо, putnа isprаvа izdаt ćе sе u sljеdеćim slučајеvimа:

 • a) аkо sе јеdаn оd rоditеljа vоdi kао nеstаla osoba,
 • b) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеpоznаtоg prеbivаlištа ili bоrаvištа,
 • c) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеdоstupаn оrgаnu nаdlеžnоm zа izdаvаnjе putnе isprаvе,
 • d) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje djeteta u inostranstvo nije uvjetovano saglasnošću oba roditelja.

Dakle, nе pоstојi zаkоnskа оbаvеzа pоsjеdоvаnjа pisаnе sаglаsnоsti drugog rоditеljа prilikom putоvаnjа u inоstrаnstvо, odnosno nеmа smеtnji dа nosilac putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina putuје sа јеdnim оd rоditеljа ili zakonskim zastupnikom, odnosno starateljem.

Pisаnа sаglаsnоst mоžе biti pоtrеbnа prilikоm kоntrоlе grаničnih оrgаnа držаvе u kојu sе putuје ili prеkо čiје tеritоriје sе trаnzitirа, pа zаtо prеpоručuјеmо dа sе prije pоlаskа nа put prоvjеri u diplоmаtskо-kоnzulаrnim prеdstаvništvimа tih zеmаljа.

Da li državljani BiH mogu putovati u Crnu Goru (ili Republiku Srbiju) s važećom ličnom kartom?

Članom 1. stav (1) Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Srbije i Crne Gore o uslovima putovanja državljana dviju država („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, br. 10/04) propisano je da državljani država strana ugovornica mogu ulaziti na teritoriju države druge strane ugovornice s ličnom kartom ili putnom ispravom, bez vize, na svim graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj i u njoj boraviti do 90 dana od dana ulaska.

Shodno navedenom, državljani Bosne i Hercegovine kada putuju u Crnu Goru, mogu koristiti prilikom prelaska državne granice važeću ličnu kartu. Za sva druga pitanja u vezi s boravkom u Crnoj Gori potrebno je kontaktirati Ambasadu Crne Gore u Bosni i Hercegovini.

Da li se državljanima Bosne i Hercegovine obavezno otiskuje štambilj prilikom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine?

Državljanima Bosne i Hercegovine, na njihov zahtjev, može se unijeti štambilj za ovjeru prelaska državne granice u njihovu važeću putnu ispravu pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu i izlasku iz nje. Dakle, nije obaveza otiskivanja štambilja za ovjeru prelaskа državne granice u putnu ispravu Bosne i Hercegovine.

Mogu li dobiti potvrdu o prelasku državne granice Bosne i Hercegovine i na koji način?

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, potrebno je obratiti se službeniku za informiranje Granične policije Bosne i Hercegovine zahtjevom za dostavu podataka o prelasku državne granice.

Vaš zahtjev bit će razmotren te će, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, biti doneseno rješenje.

Na zvaničnoj veb-stranici GPBiH je vodič za pristup informacijama kojima raspolaže Granična policija Bosne i Hercegovine, kao i obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji je potrebno popuniti.

Da li državljanin BiH može s ličnom kartom putovati u Republiku Hrvatsku?

Nakon ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju, državljani Bosne i Hercegovine moraju posjedovati važeću putnu ispravu za ulazak i bezvizni boravak do 90 dana na teritoriji Republike Hrvatske.

Da li mogu putovati u zemlje Evropske unije s pasošem koji ističe za manje od tri mjeseca? Koliko dana mogu boraviti i koliko mi je novca potrebno za namjeravani boravak u EU?

Granična policija BiH nije nadležna za pitanja ulaska i boravka u drugim zemljama. Za sve uvjete ulaska i boravka u zemlji u koju putujete trebalo bi se obratiti nadležnim organima te zemlje koji će vam dati tačne informacije o uvjetima ulaska i boravka u toj zemlji.

Može li državljanin BiH koji je promijeno ime ili prezime s putnom ispravom koja glasi na prvobitno ime ili prezime prijeći granicu BiH?

Obavještavamo vas da je osoba koja promijeni lično ime, ime ili prezime, dužna promijeniti i putnu ispravu (pasoš ili ličnu kartu) jer su njeni novi generalijski podaci evidentirani u registru matičnih knjiga i bazama podataka Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka (IDDEEA) i ne slažu se s podacima upisanim u putnu ispravu – pasoš, te kao takva putna isprava nije validna za prelazak državne granice, što se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju prilikom obavljanja graničnih provjera.

 • Prema članu 17. Zakona o ličnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 7/12), osoba koja je promijenila lično ime ili samo ime ili samo prezime dužna je u roku od 15 dana od dana upisa promjene u matične knjige podnijeti zahtjev za zamjenu ličnih isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i druge isprave)nadležnom organu. Slične odredbe sadržane su i u relevantnim zakonima Republike Srpske i Brčko Distrikta, kojima je također propisano da se u pravnom saobraćaju osoba smije služiti samo ličnim imenom koje je upisano u matične knjige.

 • Članom 13. Zakona o ličnoj karti državljana BiH („Službeni glasnik BiH“, br.: 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12) propisano je da se lična karta mora zamijeniti ako su promijenjeni podaci koji su o imaocu lične karte navedeni u ličnoj karti i imalac lične karte dužan je, u skladu sa članom 15. Zakona, zahtjev za zamjenu podnijeti u roku od 60 dana od nastanka razloga za zamjenu.

 • Članom 19b. Zakona o putnim ispravama BiH („Službeni glasnik BiH“, br.: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13) propisano je da će nadležni organ za izdavanje putne isprave na zahtjev nosioca zamijeniti putnu ispravu.

 • Članom 3. Zakona o putnim ispravama BiH propisano je da je putna isprava javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo BiH, dok je članom 8. propisano da putnu ispravu smije upotrebljavati samo osoba na čije ime je izdata.

 • Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da ukoliko su promijenjeni podaci koji se odnose na identitet nosioca putne isprave, putna isprava koja sadrži „stare“ generalijske podatke više se ne može koristiti kao dokaz identiteta.

  Ukoliko se tokom obavljanja graničnih provjera utvrdi da je osoba promijenila generalijske podatke, a nije zamijenila dokumente (putne isprave) u skladu s navedenim zakonskim odredbama, Granična policija BiH o tome obavještava nadležni organ za izdavanje putne isprave, koji provodi postupak eventualnog utvrđivanja prekršajne odgovornosti osobe zbog propuštenog roka za zamjenu putnih isprava.

   

Da li državljani BiH mogu preći državnu granicu BiH uslijed pandemije koronavirusa COVID-19 ?

Državljani BiH mogu preći državnu granicu sa važećim putnim ispravama.

Putna isprava je važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji je izdao nadležni organ vlasti BiH, te važeća lična karta i drugi identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice i priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana.

Napominjemo, Bosna i Hercegonina nema potpisan međunarodni sporazum sa državama Evropske unije, pri kojemu se omogučuje prelazak zajedničke državne granice sa ličnom kartom kao važećim dokumentom.

NAPOMENA:

Sve osobe prilikom prelaska državne granice BiH obvezne su pridržavati se i poštovati sve upute i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Sanitarni inspektori nadležnih tijela za zaštitu javnog zdravlja u BiH (epidemioloških i zdravstvenih službi Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta), donose potrebne odluke u cilju prevencije širenja koronavirusa COVID-19 (npr. određuju izolaciju/samoizolaciju ili upućuju u zdravstvenu ustanovu/karanten i drugo), obzirom da za isto nije nadležna Granična policija BiH, te predlažemo da se u cilju detaljnijih informacija u svezi provođenja epidemiološko-zdravstvenih procedura obratite nadležnim tijelima za zaštitu javnog zdravlja u BiH.

E-mail:              info@fuzip.gov.ba

                        uprava@inspektorat.vladars.net

Web stranica: www.vlada.bdcentral.net

 

Da li stranci mogu preći državnu granicu BiH uslijed pandemije koronavirusa COVID-19 ?

Odlukom Vijeća ministara BiH o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu privremeno je zabranjen ulazak stranaca u BiH (Izuzeti su državljani Republike Hrvatske koji tranzitiraju kroz Neumski koridor),

Ove mjere ne odnose se na vozače i suvozače teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u drumskom saobraćaju, kao i posade i kabinskog osoblja vazduhoplova čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina. U slučaju međunarodnog tranzita prevoza robe drumskim putem, boravak posade teretnog vozila u bosni i Hercegovini se ograničava na najviše 12 sati.

Odluka se ne primjenjuje na diplomatsko-konzularno osoblje akreditovano (rezidentno) u Bosni i Hercegovini, uz napomenu da je isto obavezno pridržavati se i poštivati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi). Prilikom ulaska na teritoriju Bosne i Hercegovine, osim diplomatske iskaznice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (tipa „D“, „MO“, „K“, „S“, „PO“, „PK“, „PP“), potrebno je posjedovati i predočiti odgovarajući važeći pasoš,dok je izlaz iz BiH dozvoljen.

Odluka se, također, ne primjenjuje na: a) zdravstvene radnike koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu radi angažmana u struci, b) osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje, c) prekogranične radnike, d) službe i timove Civilne zaštite, e) pripadnike vojnih snaga država članica Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir i pripadnika Stožera NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, f) strance koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u BiH, g) vozače i pratitelje u slučajevima prijenosa posmrtnih ostataka, h) posade teretnih vozova i brodova u međunarodnom prometu, i) čelnike država i članove njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak najavljen GPBiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog tijela BiH, j) tranzit stranaca radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju BiH, k) strance koji imaju posebnu dozvolu za ulazak Bosnu i Hercegovinu, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu izdatu od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, l) državljane susjednih država koji u Bosnu i Hercegovinu ulaze radi obavljanja poljoprivrednih radova i imaju poljoprivredno zemljište u Bosni i Hercegovini, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja privrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da osoba obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu. Od mjera ove Odluke izuzeti su i državljani Republike Hrvatske koji tranzitiraju kroz neumski koridor.

Napominjemo da su navedene osobe obvezne pridržavati se i poštovati sve upute i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

NAPOMENA:

Sve osobe prilikom prelaska državne granice BiH obvezne su pridržavati se i poštovati sve upute i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Sanitarni inspektori nadležnih tijela za zaštitu javnog zdravlja u BiH (epidemioloških i zdravstvenih službi Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta), donose potrebne odluke u cilju prevencije širenja koronavirusa COVID-19 (npr. određuju izolaciju/samoizolaciju ili upućuju u zdravstvenu ustanovu/karanten i drugo), obzirom da za isto nije nadležna Granična policija BiH, te predlažemo da se u cilju detaljnijih informacija u svezi provođenja epidemiološko-zdravstvenih procedura obratite nadležnim tijelima za zaštitu javnog zdravlja u BiH.

E-mail: info@fuzip.gov.ba

uprava@inspektorat.vladars.net

Web stranica: www.vlada.bdcentral.net

Da li osobe sa dvojnim državljanstvom (BiH i drugo) mogu preći državnu granicu BiH uslijed pandemije koronavirusa COVID-19 ?

Nositelj važeće strane putne isprave koji ima državljanstvo BiH prilikom pristupanja graničnoj kontroli potrebno je da se identifikuje kao državljanin BiH, kako bi mu se odobrio prelazak državne granice. Ukoliko ta osoba kao državljanin BiH prilikom prelaska državne granice ne posjeduje važeću putnu ispravu BiH, policijski službenici Granične policije BiH će sukladno zakonskim ovlastima izvršiti provjeru državljanstva te osobe, te eventualno utvrditi prekršajnu odgovornost.

NAPOMENA:

Sve osobe prilikom prelaska državne granice BiH obvezne su pridržavati se i poštovati sve upute i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Sanitarni inspektori nadležnih tijela za zaštitu javnog zdravlja u BiH (epidemioloških i zdravstvenih službi Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta), donose potrebne odluke u cilju prevencije širenja koronavirusa COVID-19 (npr. određuju izolaciju/samoizolaciju ili upućuju u zdravstvenu ustanovu/karanten i drugo), obzirom da za isto nije nadležna Granična policija BiH, te predlažemo da se u cilju detaljnijih informacija u svezi provođenja epidemiološko-zdravstvenih procedura obratite nadležnim tijelima za zaštitu javnog zdravlja u BiH.

E-mail:              info@fuzip.gov.ba

                         uprava@inspektorat.vladars.net

Web stranica: www.vlada.bdcentral.net

 

Prelazak granice vozilom

5

Koji dokumenti su potrebni za vozilo registrirano u stranoj zemlji prilikom prelaska državne granice BiH?

Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je da kada upravlja motornim i priključnim vozilom registriranim u stranoj zemlji, vozač mora imati kod sebe:

 • važeću potvrdu o registraciji vozila,
 • registracijske tablice za to vozilo koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrirano,
 • međunarodnu oznaku zemlje,
 • međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na teritoriji BiH (zeleni karton ili polica graničnog osiguranja).

Kakvo osiguranje je potrebno za vozilo koje je registrirano u inostranstvu i šta ako prilikom prelaska granice vozilo ne posjeduje potrebno osiguranje? Da li se može kupiti granično osiguranje na graničnim prijelazima i na kojim?

Članom 211. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) predviđeno je da motorna i priključna vozila registrirana u stranoj zemlji moraju posjedovati međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na području Bosne i Hercegovine (zeleni karton).

U slučaju da se prilikom obavljanja graničnih provjera utvrdi da vozač nema navedenu ispravu, upućuje se da pribavi granično osiguranje na području graničnog prijelaza. Cijena graničnog osiguranja ovisi o cjenovniku osiguravajuće kuće.

Spisak graničnih prijelaza na kojim se može zaključiti granično osiguranje za vozilo može se pronaći na veb-stranici GPBiH u dijelu informacije ili na sljedećem linku:

Preuzmite listu osiguranja

Da li može u putničkom automobilu državnu granicu preći šest osoba, dvoje odraslih i četvero djece?

Članom 129a. stav (1) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.: 06/06, 75/6, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) propisano je da je u motornom vozilu, osim u teretnom vozilu policije i oružanih snaga, dozvoljeno prevoziti onoliko osoba koliko je označeno u potvrdi o registraciji, na mjestima koja su za to predviđena.

Da li državljanin BiH može državnu granicu preći motornim vozilom s potvrdom o predaji za izdavanje nove vozačke dozvole jer je stara istekla?

Članom 172. stav (1) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) propisano je da motornim vozilom u saobraćaju na putu može upravljati samo osoba koja ima važeću vozačku dozvolu, stranu vozačku dozvolu ili međunarodnu vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

Da li je potrebna punomoć za upravljanje tuđim motornim vozilom prilikom prelaska (ulaz/izlaz) državne granice Bosne i Hercegovine?

Obavještavamo vas da u skladu sa odredbama Zakona o graničnoj kontroli (''Službeni glasnik BiH'' broj 53/09, 54/10 i 47/14) i Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 06/6, 75/6, 44/7, 84/9, 48/10, 18/13 i) nije propisana obveza posjedovanja, odnosno nije potrebna punomoć za upravljanje tuđim motornim vozilom prilikom prelaska (ulaz/izlaz) državne granice Bosne i Hercegovine.

Ujedno koristimo priliku da Vas upoznamo da je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano da kada upravlja motornim i priključnim vozilom koje je registrovano u stranoj zemlji vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji vozila,registarske tablice za to vozilo koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrovano,međunarodnu oznaku zemlje i međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na teritoriji BiH (zeleni karton ili polica graničnog osiguranja).

 

Pogranična propusnica

2

Kako državljani Republike Hrvatske mogu dobiti pograničnu propusnicu?

Podnošenje zahtjeva i informacije o ispunjavanju uvjeta i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje pogranične propusnice možete dobiti u mjesno nadležnoj jedinici Granične policije Bosne i Hercegovine.

Podaci o mjesnoj nadležnosti jedinica GPBiH za izdavanje pograničnih propusnica su na www.granpol.gov.ba

Koji su uvjeti za dobijanje pogranične propusnice za državljane BiH koji žive u pograničnom području sa Republikom Hrvatskom?

Između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske potpisan je Sporazum o pograničnom prometu koji, uz ostalo, propisuje i izdavanje pograničnih propusnica. U skladu sa ovim sporazumom, stanovnici pograničnog područja Bosne i Hercegovine mogu podnijeti zahtjev za izdavanje pogranične propusnice nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji Republike Hrvatske, diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Za dodatne informacije možete se obratiti navedenim organima u vezi sa uvjetima i dokumentima potrebnim za dobijanje pogranične propusnice.

Oružje i municija

4

Da li se može unijeti u BiH ersoft-oružje?

U skladu sa članom 4. stav (2) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 103/09), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH donosi Listu robe posebne namjene. U robu posebne namjene spadaju nevojna sredstva za komercijalne svrhe koja nisu navedena u Zajedničkoj listi vojne opreme ili u Listi robe dvojne namjene. U Listi robe posebne namjene, uz ostalo, navedene su i imitacije i replike oružja (npr. ersoft i dr.).

Zakon o graničnoj kontroli BiH („Službeni glasnik BiH“, br.: 53/09, 54/10 i 47/14) propisuje:

 • a) član 50. stav (1) - preko državne granice mogu se prenijeti samo one vrste oružja i municije koje mogu biti držane i nošene u BiH;
 • b) član 51. stav (1) - za nošenje oružja i municije u BiH potrebno je odobrenje nadležnog organa BiH izdato u skladu s važećim zakonskim propisima.

S tim u vezi, nakon što pribavite odobrenje za unošenje oružja u BiH koje izdaje nadležni organ BiH, u ovom slučaju organ unutarnjih poslova po mjestu prebivališta ili boravišta u BiH, navedeno oružje možete unijeti u BiH ukoliko nema drugih zakonskih smetnji.

Prilikom unošenja navedenog oružja u BiH obavezni ste isto prijaviti pri ulasku u BiH policijskim službenicima Granične policije BiH i carinskim službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Na kojim graničnim prijelazima može se prenijeti oružje uredne dokumentacije?

Član 6. stav (1) i (2) Pravilnika o načinu obavljanja kontrole prenosa oružja i municije preko državne granice („Službeni glasnik BiH“, br. 32/10) kaže da prenošenje oružja i municije iz člana 2. ovog pravilnika može se obaviti na svim međunarodnim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini. Oružje i municija ne mogu se prenositi preko graničnih prijelaza za pogranični saobraćaj osim ako međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno.

Šta je potrebno da strani državljanin unese lovačko oružje i municiju u Bosnu i Hercegovinu?

Strani državljani koji dolaze u BiH radi lova obavezni su pokazati poziv lovačkog društva iz BiH i prijaviti lovačko oružje i municiju policijskim službenicima GPBiH prilikom prelaska državne granice. Ako podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu stranog državljanina, a isti ima odobrenje koje je izdao nadležni organ u zemlji iz koje dolazi, podaci o odobrenju, oružju i municiji bit će uneseni u putnu ispravu. Podaci o odobrenju, oružju i municiji koji su uneseni u putnu ispravu, na izlasku iz BiH se poništavaju.

Ako podaci o lovačkom oružju i municiji nisu uneseni u putnu ispravu, a ta osoba nema odobrenje izdato od nadležnog organa u državi iz koje dolazi, policijski službenik GPBiH privremeno će oduzeti lovačko oružje i municiju i postupiti prema važećim zakonima kojima se regulira nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije u BiH.

Mogu li strani državljani koji imaju odobreni boravak u Bosni i Hercegovini unositi oružje i municiju?

Strani državljani stalno nastanjeni u BiH ili strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak u BiH na period duži od šest mjeseci mogu unijeti oružje i municiju u BiH u skladu sa uvjetima datim u Zakonu o graničnoj kontroli, kao i drugim važećim zakonima u BiH, entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Strani državljani koji prolaze kroz BiH mogu unijeti u BiH i iznijeti iz nje oružje i municiju ako za to imaju odobrenje koje je izdalo diplomatsko ili konzularno predstavništvo BiH u inozemstvu. Strani državljani koji privremeno ili stalno borave u BiH i napuštaju BiH mogu iznijeti iz BiH oružje i municiju samo na osnovu odobrenja koje izdaje mjesno nadležan organ unutrašnjih poslova u BiH.

Uvjeti za ulazak u BiH, putna isprava, viza, boravak

9

Da li se na državljanina BiH koji ima državljanstvo neke druge države odnose odredbe u pogledu ograničenja boravka u Bosni i Hercegovini?

Članom 6. stav (2) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“, br. 36/08 i 87/12) propisano je da se strancem na teritoriji Bosne i Hercegovine ne smatra državljanin Bosne i Hercegovine koji ima i državljanstvo neke druge države. Dakle, državljani Bosne i Hercegovine nemaju nikakvih ograničenja u pogledu boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine bez obzira na to da li ulaze u Bosnu i Hercegovinu ili izlaze iz nje s važećom putnom ispravom druge države.

Da li se može izdati viza strancu na aerodromu pri ulasku u BiH jer u zemlji iz koje dolazi nema DKPBiH ili u susjednoj zemlji?

Prema članu 36. stav (5) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“, br. 36/08 i 87/12), Granična policija BiH može izdati na granici vizu za kratkoročni boravak (viza C) za jedan ulazak do 15 dana ili aerodromsku tranzitnu vizu (viza A) samo u izuzetnim slučajevima ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, što se mora dokazati prilikom podnošenja zahtjeva za vizu na granici.

Koje dokumente treba posjedovati maloljetni stranac prilikom prelaska državne granice BiH?

Članom 25. stav (1) Pravilnika o ulasku i boravku stranaca („Službeni glasnik BiH“, br. 27/13) propisano je da stranac mlađi od 14 godina koji ima važeću ličnu putnu ispravu može prelaziti granicu BiH u pratnji jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno u pratnji osobe koja je opunomoćena da ga prati uz potpisanu i ovjerenu punomoć roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

Maloljetnik koji putuje bez pratnje mora imati ovjerenu saglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja. Saglasnost ili punomoć sadrži: lične podatke o maloljetniku i zakonskom zastupniku ili staratelju, lične podatke o pratiocu maloljetnika ukoliko maloljetnik putuje s pratnjom, svrhu i vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini, vremenski period na koji se izdaje saglasnost ili punomoć i potpis davaoca. Ovaj dokument mora biti na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jeziku uz prijevod na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini koji je ovjerio ovlašteni sudski prevodilac.

Smatra se da stranac maloljetnik posjeduje saglasnost zakonskog zastupnika ako:

 • a) putuje avionom i posjeduje popratnicu za putovanje maloljetnika koju je izdao operator aviona,
 • b) u sastavu је školske ekskurzije, а nalazi se na spisku učesnika ekskurzije koji je ovjerila nadležna školska ustanova ili
 • c) učestvuje u sportskoj, kulturnoj ili sličnoj manifestaciji i nalazi se na spisku učesnika.

Prelazak granice maloljetnog stranca u pratnji roditelja različitih prezimena

Članom 17. stav (3) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ( „Službeni glasnik“, br. 36/8 i 87/12) predviđeno je da stranac koji je mlađi od 14 godina i ima ličnu putnu ispravu može prelaziti granicu BiH u pratnji roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

Kada maloljetni strani državljanin putuje u pratnji roditelja čije je prezime različito od prezimena maloljetnog stranog državljanina, odnosno djeteta, potrebno je da roditelj prilikom prelaska državne granice posjeduje dokument (rodni list djeteta) na osnovu kojeg nedvosmisleno može dokazati da ispunjava navedene zakonske uvjete za prelazak državne granice maloljetnog stranog državljanina, odnosno da u tom slučaju dijete putuje u pratnji roditelja.

Kako stranac može dokazati posjedovanje sredstava za izdržavanje tokom namjeravanog boravka u BiH u smislu ispunjavanja uvjeta za ulazak u BiH?

Postojanje sredstava za izdržavanje stranca iz člana 19. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu dokazuje se na sljedeći način:

 • a) posjedovanjem gotovog novca u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti;
 • b) posjedovanjem vidova bezgotovinskog plaćanja prihvaćenih od bankarskog sistema BiH ili sredstva koje omogućava podizanje novca u BiH ili garancije banke iz BiH koja priznaje bezgotovinske vidove plaćanja koje stranac posjeduje;
 • c) pozivnim pismom;
 • d) posjedovanjem dokaza o uplaćenom smještaju ili o organiziranom putovanju;
 • e) posjedovanjem drugih sredstava (nepokretne imovine u BiH na osnovu koje je moguće osigurati sredstva za izdržavanje za vrijeme boravka u BiH, sredstva na osnovu direktnih stranih ulaganja, proizvodno-tehničke saradnje ili kooperacije i slično).

Da li državljani EU mogu ulaziti, boraviti i tranzitirati kroz BiH samo uz posjedovanje važeće lične karte?

Članom 20. Odluke o vizama („Službeni glasnik BiH“, br. 3/15) propisano je da državljani zemalja članica Evropske unije, potpisnica Šengenskog ugovora: Andore, Crne Gore, Lihtenštajna, Monaka, San Marina, Srbije, Svete Stolice i Švicarske, mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriji BiH do 90 dana u periodu od šest mjeseci počevši od dana prvog ulaska, osim sa putnom ispravom, i sa važećom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo.

Da li državljani zemalja kojima je potrebna viza za ulazak i boravak u BiH mogu ući u BiH bez vize ako posjeduju zelenu kartu SAD-a?

Državljanima zemalja kojima je potrebna viza za ulazak i boravak u BiH moraju posjedovati vizu bez obzira na to što imaju zelenu kartu SAD-a.

Odlukom o vizama („Službeni glasnik BiH“, br. 3/15) određene su države čiji državljani mogu ući u Bosnu i Hercegovinu bez obaveze pribavljanja viza koristeći se pasošem i drugim identifikacijskim dokumentom, koji se može koristiti za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Da li državljani zemalja kojima je potrebna viza za ulazak i boravak u BiH mogu ući u BiH bez vize ako posjeduju vizu koju je izdala zemlja potpisnica Šengenskog ugovora ili vizu članice Evropske unije?

U skladu sa Odlukom o vizama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 3/15), državljani zemalja s kojima Bosna i Hercegovina ima vizni režim mogu ući u Bosnu i Hercegovinu bez obaveze pribavljanja vize za ulazak i boravak u Bosni i Hercegovini samo ako posjeduju važeću višekratnu vizu koju je izdala zemlja potpisnica Šengenskog ugovora ili vizu članice Evropske unije ili odgovarajuću dozvolu boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog ugovora ili zemljama Evropske unije i nakon obavljene provjere, odnosno kontrole Granične policije Bosne i Hercegovine. Navedeno važi samo ako osobe koje posjeduju vizu zemalja potpisnica Šengenskog ugovora ili vizu Evropske unije ili odgovarajuće dozvole boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog ugovora ili zemljama Evropske unije, dolaze u Bosnu i Hercegovinu iz zemalja potpisnica Šengenskog ugovora ili zemalja članica Evropske unije ili treće zemlje sa kojom Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum o readmisiji.

Vrijeme boravka u BiH u navedenom slučaju moguće je ukupno u trajanju do 90 dana u periodu od šest mjeseci počevši od dana prvog ulaska, s tim da jedan neprekidan boravak u Bosni i Hercegovini ne može biti duži od 15 dana i u roku važenja vize ili dozvole boravka koju je izdala zemlja potpisnica Šengenskog ugovora ili članica Evropske unije.

Navedeno se ne odnosi na osobe kojima je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu i boravak u njoj.

Da li nosilac putne isprave oznake „Kosovo“ može ući u BiH sa vizom Slovenije i stalnim boravkom u Republici Sloveniji (može se odnositi na sve države EU ili potpisnice Šengenskog ugovora)?

Odlukom o vizama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 3/15) član 24. stav (1) nosioci putnih isprava oznake „Republika Kosovo“ obavezni su prethodno pribaviti vizu koja se ne unosi u putnu ispravu, nego se izdaje na posebnom obrascu i prema posebnom postupku.

COVID-19 - Uvjeti za prelazak državne granice BiH uslijed pandemije koronavirusa

1

Uvjeti za prelazak državne granice BiH uslijed pandemije koronavirusa za državljanje BiH, strance i osobe sa dvojnim državljanstvom

Iz tehničkih razloga, ne možemo objaviti najčešća pitanja i odgovore na bosanskom jeziku.

Najčešća pitanja i odgovore na hrvatskom jeziku možete pregledati OVDJE.

Ostalo

2

Koji dokumenti su potrebni za prenos posmrtnih ostataka preko državne granice BiH?

U skladu sa članom 35. Pravilnika o načinu obavljanja graničnih provjera i unosa podataka u putne isprave („Službeni glasnik BiH“, br. 103/14), granične provjere prilikom prenosa posmrtnih ostataka, odnosno tijela ili urne obavljaju se uvidom u sprovodnicu izdatu u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH. Za sve dodatne informacije u vezi sa izdavanjem sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka preko državne granice potrebno je da kontaktirate MVPBiH ili diplomatsko-konzularna predstavništva BiH.

Možemo li dobiti nekoliko informacija o prijevozu životinja preko granice? Kako je zakonom reguliran njihov prijevoz i koja je procedura, odnosno koji su dokumenti potrebni da bi oni prešli granicu (kopnenu) ili putovali avionom?

Ukoliko putujete preko graničnih prijelaza u BiH, trebalo bi da ste upoznati o sljedećim pravima i obavezama koje imate kao fizička lica koja prelaze graničnu liniju.

U putničkom saobraćaju putnicima je zabranjeno da unose i iznose pojedinu robu. Međutim, prema važećim propisima koji reguliraju tu oblast, moguće je prenositi preko granice istu samo uz posjedovanje propisanih dozvola ili i u propisanoj količini, a to se prvenstveno odnosi na:

 • robu komercijalnog karaktera,
 • oružje, municiju i eksploziv (sportsko, lovačko, vojno),
 • kulturna dobra, antikvitete i umjetnička djela od historijskog i drugog značaja,
 • opojne droge, prekursore, otrove i druge opasne materije,
 • efektivni strani novac, vrijednosne papire i vrijednosnice,
 • zaštićene biljne i životinjske vrste,
 • lijekove,
 • žive životinje uključujući kućne ljubimce,
 • bilje,
 • materijale čiji je sadržaj štetan uticaj za dobro i interese zemlje.

Uvjeti u vezi sa zdravljem životinja za nekomercijalni uvoz kućnih životinja u Bosnu i Hercegovinu i provoz preko njezinog teritorija, kao i pravila koja se primjenjuju na nadzor takvog kretanja propisani su Pravilnikom o uvjetima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz i provoz kućnih životinja („Službeni glasnik BiH“, br. 34/12).

Ovaj pravilnik primjenjuje se na:

 • kućne životinje, i to: pse, mačke, pitome vretice, beskičmenjake (osim pčela i rakova), ukrasne tropske ribe, vodozemce, gmazove, sve vrste ptica (osim peradi) i
 • sisare: glodare i domaće kuniće koji se uzgajaju ili drže za društvo, rekreaciju, zaštitu ili pomoć čovjeku.

Nekomercijalno kretanje je kretanje kućnih životinja čiji broj ne prelazi pet životinja prilikom uvoza ili provoza preko teritorije Bosne i Hercegovine u pratnji njihovih vlasnika ili osobe koju je ovlastio vlasnik, a čiji uvoz ili provoz nije komercijalnog karaktera.

Za prelazak državne granice kućnih životinja neophodno je posjedovanje pasoša, a to je bilo koja isprava koja omogućava jasnu identifikaciju kućne životinje i koja uključuje stavke koje omogućuju provjeru njenog statusa.

Prilikom uvoza ili provoza psi, mačke i pitome vretice smatraju se identificiranim ukoliko nose:

 • a) jasno čitljivu tetovažu ili
 • b) sistem elektronske identifikacije (transponder).

Bez obzira na sistem identifikacije, neophodno je naznačavanje pojedinosti o imenu i adresi vlasnika životinje.

Kućne životinje moraju biti popraćene pasošem koji je izdao veterinar ovlašten od nadležnog organa države izvoznice, kojim se potvrđuje da je nad životinjom provedena validna vakcinacija protiv bjesnoće.

Kako bi se osiguralo da su kućne životinje, koje se uvoze na područje Bosne i Hercegovine ili provoze iz zemalja, podvrgnute identifikaciji, poduzimaju se sljedeće mjere:

 • a) ukoliko ima pet ili manje životinja, pregled popratne dokumentacije i utvrđivanje identiteta kućnih životinja provode službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH na odobrenim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini;
 • b) ukoliko ima više od pet životinja, uvoz je moguć samo na osnovu rješenja o nepostojanju zdravstveno-veterinarskih smetnji za uvoz koje izdaje Ured za veterinarstvo.

Prilikom uvoza ili provoza vlasnik ili osoba odgovorna za kućnu životinju službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH odgovornim za nadzor predočit će pasoš ili veterinarsko-zdravstveni certifikat kojim potvrđuje da životinja udovoljava uvjetima uvoza ili provoza.

Iz navedenog može se zaključiti da GPBiH nema nadležnost u vezi s kontrolom, pregledom dokumentacije kućnih ljubimaca prilikom prelaska granice.

Također, preporučujemo da se putnik informira o uvjetima prelaska i unosa robe za određenu državu sa obzirom na to da i u okviru EU predmetni propisi nisu identični.