Sindikat Granične policije BiH

Sindikat Granične policije BiH je nevladina, nestranačka, samostalna i multietnička organizacija u koju se radi izražavanja, zaštite i unapređivanja zajedničkih ekonomskih i socijalnih interesa udružuju i organiziraju zaposleni u Graničnoj policiji BiH.

Članstvo u ovoj organizaciji je dobrovoljno. Sindikat je osnovan 22.6.2010. godine. Njegovi programski ciljevi su osiguravanje pravnih i ekonomskih uvjeta koji će omogućiti veću zaposlenost, adekvatnu cijenu rada, te ostvarivanje radnih i socijalnih prava sindikalnog članstva u skladu sa važećim propisima i Kolektivnim ugovorom. Sindikat Granične policije ima Upravni odbor od 15 i Nadzorni odbor od pet članova. Jedna od planiranih aktivnosti Upravnog odbora Sindikata Granične policije BiH je pronalaženje modaliteta i finansijskih mogućnosti u cilju formiranja posebnog fonda radi osiguranja pravne zaštite svojih članova u njihovim pravima iz radnog odnosa. Članstvo Kase uzajamne pomoći Sindikata je u porastu i ima više od 140 zaposlenika. Sindikat GPBiH zastupa predsjednik Dragan Krvavac, s dva zamjenika Samirom Zecom i Goranom Jeličićem. Predsjednik Skupštine Sindikata je Dragan Matović, a sekretarka Nerminka Husić.

Saopćenje za javnost