Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH

Zoran Galić, direktor Granične policije BiH

Zoran Galić, ravnatelj Granične policije BiH

Poštovani posjetitelji!

Prije 17 godina uspostavljena je prva multietnička agencija za provedbu zakona u BiH. Od tada, pa do danas Granična policija BiH je postala organizacijski i funkcionalno stabilna, cjelovita i učinkovita u izvršenjupovjerenih joj zadaća. Poslove granične kontrole i nadzora granice obavljamo sukladno standardima i propisima EU. Iako smo ustrojeni prema ugledu na suvremene europske granične policije i osposobljeni obavljati sve zadaće iz naše nadležnosti, težimo promjenama nabolje. Više>>>

Najčešće postavljena pitanja

Je li potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljanina BiH?

Člankom 8. stavak (2) Zakona o putnim ispravama ("Službeni glasnik BiH", br.: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04 , 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13) predviđeno je da nositelj putne isprave državljanin BiH mlađi od 14 godina, odnosno poslovno nesposobne osobe mogu putovati u inozemstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja.

Nositelj putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina mora imati suglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika, odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog tijela ako putuje u pratnji druge osobe.

Prema vаžеćеm Zаkоnu о putnim isprаvаmа BiH, zа mаlоdobne osobe, оdnоsnо pоslоvnо nеspоsоbne osobe zаhtjеv zа izdаvаnjе putnе isprаvе pоdnоsi јеdаn оd rоditеljа, uz suglаsnоst drugоg rоditеljа, оdnоsnо drugi zаkоnski zаstupnik.

Iznimno, putnа isprаvа izdаt ćе sе u sljеdеćim slučајеvimа:

 • a) аkо sе јеdаn оd rоditеljа vоdi kао nеstаla osoba,
 • b) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеpоznаtоg prеbivаlištа ili bоrаvištа,
 • c) аkо је јеdаn оd rоditеljа nеdоstupаn оrgаnu nаdlеžnоm zа izdаvаnjе putnе isprаvе,
 • d) ako je jednom od roditelja odlukom suda dodijeljeno starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje djeteta u inostranstvo nije uvjetovano saglasnošću oba roditelja.

Dakle, nе pоstојi zаkоnskа оbvеzа pоsjеdоvаnjа pisаnе suglаsnоsti drugog rоditеljа prilikom putоvаnjа u inоzemstvо, odnosno nеmа smеtnji dа nositelj putne isprave, državljanin BiH mlađi od 14 godina putuје sа јеdnim оd rоditеljа ili zakonskim zastupnikom, odnosno starateljem.

Pisаnа suglаsnоst mоžе biti pоtrеbnа prilikоm kоntrоlе grаničnih tijela držаvе u kојu sе putuје ili prеkо čiје tеritоriје sе trаnzitirа, stoga prеpоručamo dа sе prije pоlаskа nа put prоvjеri u diplоmаtskо-kоnzulаrnim prеdstаvništvimа tih zеmаljа.

Koji dokumenti su potrebni za vozilo registrirano u stranoj zemlji prilikom prelaska državne granice BiH?

Zakonom o osnovima sigurnosti prometa na cestama u BiH propisano je da kada upravlja motornim i priključnim vozilom registriranim u stranoj zemlji, vozač mora imati kod sebe:

 • važeću potvrdu o registraciji vozila,
 • registracijske tablice za to vozilo koje je izdalo nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano,
 • međunarodnu oznaku zemlje,
 • međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na teritoriju BiH (zeleni karton ili polica graničnog osiguranja).

Da li je potrebna punomoć za upravljanje tuđim motornim vozilom prilikom prelaska (ulaz/izlaz) državne granice Bosne i Hercegovine?

Obavještavamo vas da u skladu sa odredbama Zakona o graničnoj kontroli (''Službeni glasnik BiH'' broj 53/09, 54/10 i 47/14) i Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 06/6, 75/6, 44/7, 84/9, 48/10, 18/13 i) nije propisana obveza posjedovanja, odnosno nije potrebna punomoć za upravljanje tuđim motornim vozilom prilikom prelaska (ulaz/izlaz) državne granice Bosne i Hercegovine.

Ujedno koristimo priliku da Vas upoznamo da je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano da kada upravlja motornim i priključnim vozilom koje je registrovano u stranoj zemlji vozač mora imati kod sebe važeću potvrdu o registraciji vozila,registarske tablice za to vozilo koje je izdao nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrovano,međunarodnu oznaku zemlje i međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti koja važi na teritoriji BiH (zeleni karton ili polica graničnog osiguranja).

 

Mogu li državljani BiH putovati u Crnu Goru (ili Republiku Srbiju) s važećom osobnom iskaznicom?

Člankom 1. stavak (1) Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Srbije i Crne Gore o uvjetima putovanja državljana dviju država („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, br. 10/04) propisano je da državljani država strana ugovornica mogu ulaziti na teritorij države druge strane ugovornice sa osobnom iskaznicom ili putnom ispravom, bez vize, na svim graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni promet i u njoj boraviti do 90 dana od dana ulaska.

Sukladno navedenom, državljani Bosne i Hercegovine kada putuju u Crnu Goru mogu prilikom prelaska državne granice koristiti važeću osobnu iskaznicu. Za sva druga pitanja u vezi sa boravkom u Crnoj Gori potrebno je kontaktirati Veleposlanstvo Crne Gore u Bosni i Hercegovini.

Može li državljanin BiH koji je promijeno ime ili prezime s putnom ispravom koja glasi na prvotno ime ili prezime prijeći granicu BiH?

Obavještavamo vas da je osoba koja promijeni osobno ime, ime ili prezime, dužna promijeniti i putnu ispravu (putovnicu ili osobnu iskaznicu) jer su njeni novi generalijski podatci evidentirani u registru matičnih knjiga i bazama podataka Agencije za identifikacijske isprave i razmjenu podataka (IDDEEA) i ne slažu se s podatcima upisanim u putnu ispravu – putovnicu, te kao takva putna isprava nije valjanaza prelazak državne granice, što se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju prilikom obavljanja graničnih provjera.

 • Prema članku17. Zakona o osobnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 7/12), osoba koja je promijenila osobno ime ili samo ime ili samo prezime dužna je u roku od 15 dana od dana upisa promjene u matične knjige podnijeti zahtjev za zamjenu osobnih isprava (osobna karta, putovnica, vozačka dozvola i druge isprave)nadležnom tijelu. Slične odredbe su sadržane i u relevantnim zakonima Republike Srpske i Brčko Distrikta, kojima je također propisano da se u pravnom prometuosoba smije služiti samo osobnimimenom koje je upisano u matične knjige.

 • Člankom 13. Zakona o osobnoj iskaznici državljana BiH („Službeni glasnik BiH“, br.: 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12) propisano je da se osobna iskaznica mora zamijeniti ako su promijenjeni podatci koji su o imatelju osobne iskaznice navedeni u osobnoj iskaznici i imatelj osobne iskaznice dužan je, sukladno članku 15. Zakona, zahtjev za zamjenu podnijeti u roku od 60 dana od nastanka razloga za zamjenu.

 • Člankom 19b. Zakona o putnim ispravama BiH („Službeni glasnik BiH“, br.: 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13) propisano je da će nadležno tijelo za izdavanje putne isprave na zahtjev nositelja zamijeniti putnu ispravu.

 • Člankom 3. Zakona o putnim ispravama BiH propisano je da je putna isprava javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo BiH, dok je člankom 8. propisano da putnu ispravu smije upotrebljavati samo osoba na čije ime je izdata.

 • Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da ukoliko su promijenjeni podatci koji se odnose na identitet nositelja putne isprave, putna isprava koja sadrži „stare“ generalijske podatke više se ne može koristiti kao dokaz identiteta.

  Ukoliko se tijekom obavljanja graničnih provjera utvrdi da je osoba promijenila generalijske podatke, a nije zamijenila dokumente (putne isprave) sukladno navedenim zakonskim odredbama, Granična policija BiH o tome obavještava nadležno tijelo za izdavanje putne isprave, koje provodi postupak eventualnog utvrđivanja prekršajne odgovornosti osobe zbog propuštenog roka za zamjenu putnih isprava.